Siphi na eMjelweni?

Molweni Solezwe, ndingumhlali kwilali ekuthiwa kuseMjelweni kuQingqi. Ingxaki yethu asizazi ukuba siwela ngaphantsi kowuphi umaspala.

Abanye bathi siphantsi ko Umzimvubu Local Municipality ward 09 (ward cansellor MR Mqulwana) okanye singaphantsi koNtabankulu Local Municipality ward 12 (Ward cansellor MR Ndamase ).

Asinaye uWard committee, nophuhliso alumni kodwa sivota rhoqo. Kudala sacela into ebhalwe phantsi, ebonisa umda eAlfred Nzo District Municipality.

Mkhuseli “Tolo” Lila, Ntabankulu

*Ezi zizimvo zabafundi bephepha, ayizozephepha. Ukuba ufuna ukuthumela eyakho ileta kumhleli bhalela ku isibhalo@inl.co.za okanye ku -063 743 9538