SIPHILA KABUHLUNGU

Mholweni Mawethu, inkulu ingxaki eNdakeni! Oobhuti bethu nootata bethu basebugxwayibeni ngabantu abazi mpumputhela ezizigqume amehlo ngochuku.

Isono sabo kukulungisa ukuhlala bethuna nathi sizalelwe apha asisuki kwenye indawo kodwa xa ndijongile imela igobele esandleni. Sukani kule ndawo nime kuyo kuba ime amanzi.

– Umhlali, eNdakeni eDutywa

THUMELA EYAKHO ILETA EYA KUMHLELI KU: 063 743 9538