Sirhuqwe phantsi isidima senkonde yaseSteke, kutsho uMajodina

IMIFANEKISO : ITHUNYELWE

ISABHOKHWE kwiANC, uPemmy Majodina, uthi inkondekazi ebulewe eSterkspruit kwiiveki ezimbini eziphelileyo, inyhashwe ilungelo lokuphila kwaye isidima sayo sarhuqwa eludakeni. 

UMajodina, okwayinzalelwane yaseSterkspruit, beyinxalenye yabazili abebehlanganisene izolo [Lwesine] kwilali yakwaMajuba, kule dolophu, ngethuba kusithiwa ndlelantle kweli xhegwazana.

Le nkondekazi, 83, ibe lixhoba lokuhlaselwa, ibulawe ngokungenalusini liqela lolutsha, ebeliyityhola ngokuthakatha. 

UMajodina uthi le nkondekazi inyhashwe ilungelo layo kanye ngenyanga yaMalungelo oLuntu. 

“Ngenyanga yokubhiyozelwa kwamaLungelo oLuntu, le nkondekazi yakwaManundu inyhashwe ilungelo lokuphila!,” kutsho uMajodina exelela I’solezwe lesiXhosa. 

“Isidima somntu obhinqileyo sarhuqwa eludakeni ehanjiswa ze, enkulwa ngamanqindi, ekhatywa efakwa emlilweni emini ngabantwana abasisizukulwana sesithathu ngokweminyaka kaGogo uMaBhlangwe!” kugadlela uMajodina obedandathekile. 

UMajodina uthi isihelegu esinje sokutyholwa ngobugqwirha komntu, ade abulawelwe emzini wakhe, singumnqa kummandla waseHeshele. 

” Ilali yonke ibukele ingamnqandeli, edomboza, ecela uxolo! Shu!, ” kubalisa uMajodina. 

UMajodina besesinye sezithethi kulo mngcwabo. 

Ebephethele uluntu izikhuculi-ntsholongwane (sanitiser) zokuzikhusela kwintsholongwane yeKhorona ngelixa bevalelisa kule nkondekazi. 

Isibhozo solutsha esibanjiweyo sibekwe ityala lokubulala, lokuzama ukubulala, ukutshisa nokubetha phakathi kwamanye. 

Ababini kwababanjiweyo bafunyenwe eKapa.