Sisezakufa ngamadoda!

Ezam iinjongo kukuba onke amadoda abulala abantwana nathi boosisi bagwetywe intambo nokuba sisitofu ngoba siseza kufa ngamadoda!

Ingxaki kwa urhulumente wethu akakhathali ngoba bakhuselekile bona neentsapho zabo. Izinga lemigulukudu lenyuka yonke le mihla ingakumbi iNtshona Koloni!

– Mellissa Gwaza eNyanga (Kapa)