Sitheni isiXhosa?

Bendicela ukubuza, kwenzeke ntoni na esiXhoseni? OoCirha ngooCira, ooRhadebe ngooRadebe, uRhipi nguRipi, njalo njalo. Bethuna ndibhidekile!- URadi, iHlubi