Siyaphela yiFreeway

Besicela uBuffalo City asithengele la mhlaba ungaseBerlin Primary. La freeway ibulala nomntu ongaseliyo. Kaloku sithenga eBerlin.

Siyacela rhulumente.PLEASE – Umhlali Iphi ikumkani yamaHlubi? Zonke izizwe zineeKumkani zazo kodwa eyamaHlubi ayide ibekho makacacise umphati weenkosi kuteni angade ayibeke siyive ngoba amahlubi anendawo ezininzi anenkosi nechief kuzo ofunu qonda eliHlubi.

– iHlubi