Siyathanda ukuthetha, nkamalala ukwenza

Kule veki inesiqingatha idlulileyo ndikhe ndatyelela kwiphondo laseRhawutini, ndihambela ezoyolo kwakunye nentwanana yomsebenzi. Xa ipokoto yam indivumela, ndingumntu apha othanda ukuthatha iiholide, ndityelele iindawo ezinikisa umdla kumaphondo ahlukeneyo, kuquka namazwe asebumelwaneni, ingakumbi “ekhaya” eLesotho naseTanzania. Xa ndisithi ndiya eholideyini, kufuneka wazi ukuba ndithetha ngokuya kuzifihla kwiindawo ezineengxondorha neentaba, ze kubekho nomfula.

Le yindlela yam yokuzivuselela ngokwasengqondweni nasemphefumlweni; kude le nempithizelo nabantu. Kumaxa amaninzi ndiye ndikholwe kukuhamba ndedwa, kodwa akho amaxesha apho ndiye ndibe nomlingane okanye umhlobo.

Kungoko ke ndingenakutsho ukuba olu tyelelo lam lakutshanje kwela phondo lisemantla ukuba beluyiholide ncam, ngenxa yesankxwe nobomi obuyimpithizelo baphaya.

Ndizixelele zisuka nje ukuba ndizakuzama unakho nakho ukusiphepha isiphithiphithi sesa sixeko, ndihambele kude neendawo endizaziyo ukuba ngahle ndingagane nabantu endingenamqweno wokubabona.

Inye ke into ebendiyijonge ngamehlo abomvu kolu tyelelo, kukudibana nabo bonke abasenyongweni kum, nesagqibelana ukubonana ubuso ngobuso kunyaka ophelileyo. Kuba ndiyazi indlela uninzi lwabo eluxakeke ngayo, ndenza undlela lula wokuqinisekisa ukuba ndizakubabona bonke abo ndikwaziyo ukubabona ngethuba ndisephaya. Ndathi kwiintsukwana nje phambi kokuba ndindulukele kwanyam’ ayipheli, ndanxulumana nabo bonke ndisithi mntu ngamnye makandinike usuku nexesha esingadibana ngalo.

Ndisiya nje kwela Rhawuti besele ndikulindele yaye ndisazi ukuba usuku nosuku, incoko phakathi kwam nabahlobo izakuqala ihlakulelwe yile mibuzo mibini nesele indiza entloko: “bunjani ubomi baseMpuma Koloni?” okanye, “yintoni le kanye kanye uyenzayo nabantwana besikolo apho uhlala khona?”

Ayisikuba kukho okugwenxa kule mibuzo, nto nje ndingula mntu ukuthiyileyo nongakuxabisanga ukuzicacisa ngendikwenzayo ngobomi bam.

Kodwa kweli tyeli ndiye ndabophulelela abahlobo bam, ingulowo ndimchubela ngendikwenzayo, ndiphendula loo mibuzo iluthotho ifuna ingcaciso; kuba bendibona nam ukuba oku bakubuziswa kukuba nomdla nenkathalo ngentlalontle yomhlobo wabo.

Kodwa ithe ingekapheli iveki, ndingekababoni bonke ekumelezeke ndibabone, ndaviza ndinendawo ebudinwa, ndibudikwa kananjalo zezi ndibano zam, ingakumbi ukubuzwa ngendikwenzayo apha ephondweni.

Ndiyabona wena ukuba okona kundiqobe amandla mpela zizimvo nemiyalezo ibivakala ngokungathi yeyenkuthazo ebendiyifumana ndakubalisa ngesele ndikubonile susela oko ndaqala ukusebenza nabantwana besikolo.

Abahlobo bam, ndibathanda ngokungazenzisiyo, kodwa kunjalo, bakhawuleze bandikhumbuza ngesinye sezizathu esindenze ndalifulathela ela phondo; xa abanye babo bebendibuza ukuba bangenza ntoni na ukufaka isandla khon’ukuze liphuhle eli phulo ndilizamayo. Naninina ndingawuphendula lula nangokukhawuleza lo mbuzo, kodwa kuba ndibazi uhlobo abalilo bona, khange ndiwuthathele ngqalelo, noxa nje bebonakala ngathi banyanisekile.

Andazi kwabanye abantu, kodwa amava am andifundise ukuba mhla ubuzwa ngabantu ukuba bangenza ntoni ukufaka isandla kwinkqubo oyenzayo yophuhliso, yazi mhlophe ukuba akhonto izakutsitsa apho; le yindlela nje yokuqhuba incoko esele iphelelwe ngumongo.

Oku kukhawuleze kwandibuyisele kumba endandikhe ndabhala ngawo kunyaka ophelileyo, phantsi kwesihloko esithi “isisa somgunyathi,” ndisabelana nani ngeminyaka endiyichithe ndisebenza kwimibutho yesisa, nalapho uninzi lwethu beluzibandakanya nale mibutho khon’ukuze siphakamise iziqu namagama ethu, hayi ukunceda abo badingayo.

Siyathanda ukuthetha singabantu, sithembisa le na leya, kodwa makufikelele ixesha lokwenza nokufezekisa ezo zithembiso, nkqi intshukumo. Ngabahlobo bam ke abo.