Siyazingca ngeMamelodi Sundowns!

Maqobokazana angalala endleleni yazini kunyembelekile, Ukuthwaxa nokuthwixa iAl Ahly, Kunenza amaqhawe namaqhaji kweli, Udlalile umabonakude abantu bebukele, Kubhaxabulwa umntu amehlo exhage umbombo, Besingayanga kuvuna mbotyi, Kukhala impama kukhal’isibhaxu, Xa iSundowns isenza imbali.

Hambani Madawana kabutyheli, Ningatyhafi inkxaso yethu inilingene, Yenzekile imbali, imbali engasoze yacima, Ingen’iSundowns ezincwadini zeAfrika, Yabe ingaqali kwaye ingagqibelisi, Okufunekayo yinkxaso yoMzantsi ngoku, Animelanga Mamelodi kuphela, Nimele uMzantsi Afrika uphela, Qaqambani ke njengekhwezi ekuseni kusa, Nigqame njengoms’obomvu ngonyezi, Singayibetha ngoyaba kodwa nenza kakhulu bafana bakaPitso.

Hambani makwedini ningabisajonga ngemva, Senimkisele sekukufutshane ngaphambili ngoku, Andithi makwedini kuba ndinidelela okanye ndineya, Ndithi makwedini kuba ningoompondo-zihlanjiwe, Ndijongile nje nizulelwa yinkwenkwezi yesibini, Nakuthi ndanditshilo mhla sibhiyoza, Ukuthwaxa iqela elikhulu laseYiphutha ayonyheke, Yona ithi isakoma uyikhothe, Ukuthwaxa ngesihlanu eqandeni ngumqondiso, Umqondiso wokulambela impumelelo, iAl Ahly ayilofokofoko laqela, Liqela elaziwayo nelithenjiweyo, Kodwa iSundowns yenze amadoda abangamakhwenkwana.

Dadelan’enzulwini kufayayo, Ninganqandwa nazezo nkwenkwezi, Ningabi sajonga ngemva hleze nibe sisimo setyuwa, Ithemba lokuba niyegqitha likhona, Kwaye niza kusenza sizingce ngakumbi ngani , Iinyembezi zovuyo sizinkonyile, Sizibekele umhla wovuyo nogcobo, Ninganqandwa nayinto engapha kwesibhakabhaka, Kuba enye yezo nkwenkwezi siyifuna njengophawu lobugorha, Dadelani enzulwini njeengophopho, Sifuna udumo nendumasi.

Zenithi nakufika eYiphutha nizijule ujacu, Sinikhupha ngokunithemba nokunithanda Hambani niyozenza idini loMzantsi Afrika, Lo nto ifuna nje ukuzimisela nokuzihlonipha, Niqinis’umqolo kuba ningamaqolo kwanina, Impumelelo ke ayizi ngesithebe segolide, Iza ngentsebenziswano nokubambisana, Impumelelo ikuni ezingqondweni, Ntingani ke zintakazana udumo lukuni.