‘Siza kubaswantsulisa kunyulo lonyaka ozayo’

I-African National Congress (ANC) izakuluphumelela ngomsantsa othe xhaxhe unyulo loorhulumente basemakhaya kunyaka ozayo.

Oku kuthethwe ngusekela-mongameli welizwe kwanakumbutho we-ANC, uCyril Ramaphosa, eBrits eMntla-Ntshona ngoMgqibelo.

“Awukho umbutho osondele ebantwini ukwedlula uKhongolose, abantu bayawuthanda.

“Abantu bachulumancile ngendima esele idlalwe (yi-ANC) okwangoku. Eyona ngxaki ikhoyo (eBrits) kukulungiswa kweendlela, ugutyulo lwelindle kwanokhuseleko,” utshilo uRamaphosa.

URamaphosa ebengena umzi nomzi eququzelela abantu ukuba baphume ngobuninzi babo kwimibiyozo yeminyaka elikhulu elinesine (104) ye-ANC, ezakubanjelwa ePhokeng ngaseRustenburg ngomhla wesithoba kuJanyuwari.

Abahlali baseBrits baxelele uRamaphosa ukuba bangavuya xa konokulungiswa iindlela nombane kula mmandla.

URamaphosa uthe: “Siyabamamela abantu bethu, sisombulule iimfuno zabo.”