‘Siza kuyikhusela iLuthuli House’

UMahlengi Bhengu-Motsiri ngusopolitiki waseMzantsi Afrika osebenza njengesithethi sombutho weANC.

UJacob Zuma ubizelwe kwikomiti yoluleko yeANC eLuthuli House ngoLwesibini weveki ezayo, umhla wesixhenxe, ukuba ajongane noluleko kulo mbutho. UZuma ujijisana nombutho weANC ngenxa yokuba ebonise inkxaso yakhe ukusukela oko kwathi kwasungulwa umbutho weMK Party.

I-ANC, uZuma kwakunye neMK Party sele bengene ezinkundleni nalapho iMK Party ibuye noloyiso kumcimbi wegama nophawu ohambe negala lalo mbutho.

Kwelinye icala, iKomishoni ezimeleyo yonyulo nayo iphume ikhuthuke icala xa ibizama ukuthintela uZuma ukuba ibenguye okhokele iMK Party kuluhlu lwabo bazakuvotelwa.

UMahlengi Bhengu-Motsiri olilungu leqoqo elilawulayo kwiANC uthi balindele nantoni ngoLwesibini xa uZuma eza kuvela phambi kwekomiti yoluleko.

“Okokuqala silindele ukuba amalungu akhe abonisa inkxaso yawo kuye, asinangxaki nalonto, kodwa siza kuyikhusela iLuthuli House kuye nabani ojonge ukumosha,” kutsho uBhengu-Motsiri.

Enye yezinto elindelwe sisininzi ngale mini kukuba umbutho weANC umgxothe uZuma njengelungu lalo mbutho. “Asimazi nokuba uzakuza na, kodwa nokuba akazanga, thina sizakuqhuba neenkqubo zombutho weANC njengesiqhelo,” kucacisa uBhengu-Motsiri.

Umbutho weMK unenkxaso ekhula ngokukhawuleza kwiindawo eziquka iphondo laseRhawutini naseKZN.

“Inkqubo yoluleko izakuqhuba ngaphandle kwamathandabuzo, injongo yethu kukukhusela umzila negalelo elenziwe ngumbutho weANC kule minyaka ingamashumi amathathu kuluntu loMzantsi Afrika,” uhambisa atsho uBhengu-Motsiri.

Iingxelo ezingaqinisekiswanga zithi iMK Party ifumana inkxaso yezimali koosomashishini ababefumene amathuba oshishino ngexesha lokuphatha kukaZuma njengoMongameli.

“ILuthuli House iqulethe imbali yomzabalazo yowona mbutho umkhulu nomdala kwilizwekazi laseAfrika, kwaye kulapha izakuqhubeka khona inkqubo yoluleko kaJacob Zuma, ngoko asisoze sivumele ukudelelwa ngokuhlaselwa kwesakhiwo saseLuthuli House,” kutsho uBhengu-Motsiri.

Kukho abo bathi iANC ikhangela inkxaso kootshomi bayo ngokululeka uJacob Zuma ngeli xesha landulela ulonyulo. “Ayiyonyani leyo, uZuma ebezolulekwa nanini na, ngelishwa kukho unyulo oluzayo,” kutsho uBhengu-Motsiri.