Sizilile isizwe sabaThembu

Nkosi Lindikhaya Daludumo Mtirara

kwIsizwe sabaThembu eMpuma Koloni noMzantsi Afrika ngokubanzi kuziliwe ngenxa yokubhubha kwenye yeeNkosi ebeziqavile kumsebenzi wokukhokela abantu, uNkosi Lindikhaya Daludumo Mtirara.

UDaludumo ufunyenwe ebhubhile kwigumbi lendlu ebehlala kuyo ePitoli enenxeba lokudutyulwa ngoLwesihlanu umhla wamashumi amabini anesihlanu kweyeNkanga.

Le Nkosi yazalwa ngomhla wamashumi amathathu kwinyanga yeThupha ngonyaka ka-1964, izalwa nguNkosi Mvulehlobo Mandyondya Mtirara.

Uzalelwe eBumbane ze wayakukhulela eXhongora efunda amabanga aphakamileyo eJumba eTabase eMthatha. Ngomnyaka ka-1990 uzimanye nomkhosi wokhuselo welizwe laseTranskei phantsi kolawulo luka Njengele Bantu Holomisa.

Ngenxa yokutshintsha kolawulo lwelizwe ubeyinxalenye yomkhosi weli, iSouth African National Defence Force, uqhubeke nemfundo yakhe kwiYunivesithi yoMzantsi Afrika efunda kwimikhakha eyahlukileyo kuquka iProject Management nezinye.

Ngenxa yokuziqhuba kwakhe esikolweni uDaludumo ubhubha sele eyiBrigadier General kumkhosi welizwe loMzantsi Afrika (SANDF).

Othetha egameni losapha uNkosi Zwelithobile Mtirara uthi yilahleko ukushiywa kweli khaya nguDaludumo.

“UDaludumo ebengumdibanisi, umxolelanisi, indoda enosizi novelwano ngemicimbi yentlalo ngokubanzi,” utshilo uMtirara.

Uhambisa athi babulela uThixo ngokubanika inkokeli efana noDaludumo Mtirara ingakumbi kumaxesha anzima kweli. UDaludumo ushiya ngasemva inkosikazi yakhe uNoItaly Mtirara intombi yakwaMiya kwaMnyendeki, abantwana abathathu – amadodana amabini kunye nentombazana enye.

“Ebemamela lo mfo, eyihlonipha intetho yomnye umntu, ebesoloko efuna ukuqonda banzi ngoluvo lomnye umntu ngaphambi kokuba athethe,” ucacise watsho uMtirara.

Egameni lendlu yeeNkosi eMpuma Koloni uNkosi Ngangomhlaba Matanzima uthi kubuhlungu ukushiywa nguNkosi Daludumo Mtirara.

“Thina siyindlu yeeNkosi sivelana kakhulu nabantwana bendlu kaNgangelizwe ingakumbi abantwana bendlu kaLandile uyise wale Nkosi, ibingumfo ozithobileyo besinethemba lokuba sinenkokeli kuye ingakumbi kweli xesha leengxaki ezingaka ebukhosini,” utshilo uMatanzima.

Ukanti othetha egameni lomkhosi welizwe loMzantsi Afrika uSiphiwe Dlamini uthibazakunika eli joni umngcwabo wasemkhosini.

“Ngenxa yokuba ebelijoni elikwinqanaba eliphezulu ngokwalapha emkhosini sizakumnika umngcwabo wejoni elikulo mgangatho wakhe,” uthethe oko uDlamini. Uthi baqhuba uthethwano nekhaya likaMtirara ngelizama ukuvana ngendlela abazakuqhuba ngayo lo mngcwabo. UDaludumo ungcwatywa ngomhla weshumi kule nyanga yoMnga.