SiziNdlobongela #iNdlobongela

“Dyulukudu!!! Yambonzelek’indladiya yeNdlobongela

Kulo mculo buciko, zongezelekil’iiNgqonyela

Lo mbongo, unongiwe, ulolongiwe, ziiNtsontela

Kulo mculo makwedini, sizoxhentsa sizombelela

Njenge Driemanskap, embokweni ndibenga ndizojela

Ndibohlise ngeSwazi, namaPolisa ndiyawancazela

Nqwa neZithunywa Zohlanga zixhentsa zizombelela

Kuba kaloku, kulo mculo siyakholelwa, umphefumlo siyawuvuselela, nale mibongo iNdlobongela iyayishicilela

Ningandijongi engqithini makwedini, njengoMandela ndihleli eS’qithini

EMzantsi kunyembelekile sibambe ongezantsi

Sikhwankqisekile, simatshekile, sithe nkamalala

Kaloku, sasinethemba lokungena eKanana

Suka loo maphupha aphasalaka

Inene iBhobhile iyapotyakala

Uninzi lwethu alunabo nobugcwabalalana

Into emandla ziziyobisi, utywala, ukudlwengula, ukubulalana, nokuthakathana, kwanokulalana

Sisenjeni eMzantsi

Imiphefumlo yethu ijinga eliweni

Ubuntu bethu busethambekeni

Kakade, wayetshilo naye uHolomisa, wathi eMzantsi siyaya egedukeni

Ingathi ngoku sesifikile egedukeni

Nase Palamente kusuke kwaseNdumangeni

Esibonyulileyo bangoo Ndinga S’thebeni

NamaPolisa awawenzi umsebenzi wawo, siphethwe nguMbokrweni

He madoda!!! Siphethwe nguMbokrweni

NoJaji Moseneke walila, xa ebabuza, kwenzeke ntoni eSidimeni?

UMzantsi awuhlambulukanga

Nee Nkokheli zethu azithobekanga

Kanti noo Malume bavuza izinkcwe xa bebona abatshana, benxibe i Kanga

Naboo noo Titshala begxeleshe amathanga

Awusavukelwa, gxebe, awusavakalelwa yhini Nxamalala

Indebe yakho kudala nje yaphalala

Umzila wakho unesijwili nesingqala

Kazi uzakulihlamba ngantonina elinyala?

Elinyala!!! Elinyala!!! Uzakulihlamba ngantonina elinyala?

Inyala lika Khwezi, inyala lika Fezeka

Asoze ulihlambe elinyala

Ndiyakuthembisa, asoze ulihlambe elinyala

Usezovuswa ngama Dindala

Ngenye imini usezovuswa ngama Dindala

Lelityala!!!

Elinyala!!!

Lel ityala!!!

Eli nyala!!!

Lelityala!!!

Eli nyala!!!

Leli tyala!!!

Eli nyala!!!