‘Sizithuma etshembeni ngenxa kaceba’

AMADODA aseCambridge eMonti axelele ilungu leKomiti eMbaxa yeANC, uSusan Shabangu, ukuba kunyanzeleka ukuba bazithume etshembeni ebusuku kuba besoyikisela ubomi babo nanjengoko besithi kudala befuna izindlu zangasese.

UShabangu ebetyelele eCambridge, ephantsi kukaWadi 16 eBuffalo City phantsi kwephulo leANC lokugaya inkxaso yonyulo lonyaka ozayo.

Umhlali waseCambridge, uMprofeti Mathafeni, uxelele uShabangu ukuba kudala bekhala kuceba wabo uMzukisi Relu ngaphandle kokuhoywa.

“Sihlala kwizindlu ezincinane ezinegumbi elinye ezazakhiwe ngurhulumente wengcinezelo. Ezi zindlu zinezindlu zangasese ezingaphandle nto leyo eyenza nzima ubomi bethu,” utshilo uMathafeni.

Kwintetho ekhatshwa ngumsindo ebeyijolise kuRelu, uMathafeni ubuze ukuba: “Sakubuphila nini ubomi obungcono obufana nobakho sizithume kwindlu yangasese engaphakathi endlini?”

UMathafeni uthi lide eli thuba bethetha noceba wabo, kodwa engabahoyi.

“Sisebenzisa iitshemba kuba siyoyika ukuphuma ebusuku siyokuzithuma kwindlu yangasese. Siphila kwixesha lezigebenga. Ngoku xa ndifuna ukuzithuma ngentsimbi yesithathu kusasa kufuneka ndenze njani, ndiphume? Asoze!

“Kunyanzeleka ukuba sizithume apha endlini kuba soyika ukuphuma phandle ebusuku,” utshilo uMathafeni.

Omnye umhlali waseCambridge, uThamsanqa Qutu, ucele uRelu ukuba ehle esikhundleni. “Sukudlala ngathi, kudala sikhala kuwe. Into eyenzekayo uvele (Relu) ungabambi fowuni. Yenza umsebenzi wakho, ukuba awukwazi ukwenza umsebenzi wakho yehla esikhundleni.”

UShabangu ukhuthaze uluntu lakwaWadi 16 esithi malusebenzisane noceba ukulungisa iingxaki zale Wadi. “Xa izikhalazo ziphakanyiswa ngoceba, lo nto ayithethi ukuba uyacatshukelwa. Into efunekayo kukuqinisekisa ukuba iANC iyazizalisekisa iimfuno zoluntu kwiindawo zonke zeli lizwe.”

Ephendula koku, phambi koShabangu eholweni eCambridge, uRelu uthe uyawazi umcelimngeni wezindlu zangasese eCambridge, watsho esithi amatiletile ayenziwa ngumasipala ukuqinisekisa ukuba iyalungiswa le nto.