‘Sizithwala emagxeni iibhokisi zomngcwabo’

Imeko embi yendlela eNxarhuni ibangela ukuba abahlali bale ndawo bazithwale emagxeni iibhokisi xa beyokungcwaba.imifanekiso: BHEKI RADEBE

“Iphi kanti le nkululeko kuba thina sineminyaka edlulileyo kumashumi amathathu singaboni zinkonzo zikarhulumente kule yethu indawo oko safika kuyo?” Lawo ngamazwi kaMlamli Tokwe nongumhlali kwindawo yaseCuba Phase Two eNxarhuni.

“Asinandlela, asinambane, asinazikolo, sizithuma ehlathini okanye emapheyileni xa kunetha kuba asinazo izindlu zangasese.”

UTokwe ebonakala exhelekile, ethetha nephephandaba I’solezwe, uthi yena wafika ngo1991 kulo mhlaba kodwa akukabikho nanye into abanokuthi bona bayenzelwe ngurhulumente.

Uthi abayiboni into abanokuthi bayayibhiyozela kuba bahluphekile. UTokwe uthi iibhokisi ezinemizimba xa kuyokungcwatywa bazithwala emagxeni kubo kuba akukho ndlela, azikwazi ukuhamba iimoto.

“Indlela ekhoyo nguzenzele esazenzela ngokwethu. Kodwa ngoku bekuzokuvotwa besikhe saqhathwa sakrwelelwa nguRhulumente. Umbane wona zange kwabakho nethemba lokuba angabakhona kodwa kwimizi engapha kwethu ukhona umbane. Sipheka ngeenkuni phandle okwabantu abahlala ezilalini, ngelo xesha sivota ngokufanayo nabanye abantu abaxhamla inkululeko,” utshilo uTokwe.

Abahlali bathi ukuze basele bancedwa ngamatanki abafakela amanzi ahanjiswa ngumasipala, nangona bekhalaza nje besithi la manzi aziswa emdaka. Ukanti xa engaziswanga bawakha eLuxolweni okanye kwaNU-9 eMdantsane.

Bathi kunyaka ophelileyo kukhe kwathatha iinyanga ezine bengenawo amanzi bengawaziselwa, belibalekile.

Inkokheli kwikomiti yabahlali uNobelungu Soga, nadiza ukuba kudala ezama kubekho uphuhliso kwanenkqubelaphambili eCuba, uthi akukho zinzame angazenzanga ukuphucula le ndawo.

Uthi ufike eneminyaka eyi16 kodwa ngoku uneminyaka eyi40, zange lwabakho utshintsho kwindawo yabo.

“Siyavota awukho namnye unyaka ekuthwa zange savota. Abantwana bethu bawela indlela exakeke kakhulu ukuya eMdantsane esikolweni bebancinci benjalo kuba izikolo asinazo kule yethu indawo. Thina sizibona silibalekile, kudala sithetha naye uceba wethu uNomonde Moyikwa esithembisa, entsha ngoku into uyasibaleka. Nooceba abangaphambili kuye babeyazi le ngxaki kodwa zange sancedakala.”

Abahlali bakhalela nobundlobongela obuphezulu kule ndawo nalapho bathi maninzi amaxhoba odlwengulo, ingakumbi amaxhegwazana.

Owaxhaxhelwa umakhulu wakhe uSandi Fayo, uthi waxhaxhwa wagqitywa umakhulu wakhe, engade afike amapolisa.

Uthi azingeni iiveni zamapolisa sele kubulawa umntu okanye ephangwa, awezi aphelela ngaphezulu. Kwaye nee-ambulensi azingeni sibathwala ngeekiliva abantu bethu ukukhawulela zona endleleni.

Le ndawo iphantsi koWadi 3, phantsi kolawulo lukaNomonde Moyikwa, kwaye oyaziyo le ngxaki yaseCuba.