SONA: Izimvo zamaqela aphikisayo ezopolitiko

UMongameli Cyril Ramaphosa esenza intetho yobume boMzantsi Afrika (SONA) ePalamente eKapa kule veki iphelileyo

KAPA:

Amaqela aphikisayo ezopolitiko avakalise izimvo ezohlukeneyo emva kokothulwa kwentetho engobume besizwe (SONA) ngumongameli uCyril Ramaphosa ngoLwesine umhla wesixhenxe kule yoMdumba.

GOOD PARTY “Icebo endinalo kumongameli asinakukwazi ukwenza nje izinto zeziphelele emoyeni, imisebenzi kufuneka inikezelwe kubaphathiswa abenza kakuhle kwimisebenzi yabo nabathi bayabelwe, yaye kumele kubekwe ixesha lokwenziwa kwalo msebenzi ukuze singohluleki kwizinto ekufaneleke ukuba zenziwe njengale minyaka idlulileyo.

Kodwa ndichulumancile ngamaziko weEarly Child Development nazakuthi asekwe ngokusisigxina nto leyo iza kudlala indima ebalulekileyo kubantwana bethu. Ndikwaqhwabela izandla iphulo lokuvuselelwa kwakho kwabezophando nanjengoko kwakufudula kunjalo ngethuba leScorpions phambi kokuba sibhangiswe, oko kwakukhokelela ukuba kwenziwe ubulungisa ngokukhawulezileyo ndaweni yokuba uxanduva lubekwe ntimfa kumagxa esebe elijongene nezobulungisa kweli lizwe,” itshilo inkokheli yeGood Party uPatricia de Lille. Oku kulandela emva kokuba umongameli edize ukuba kumiliselwe icandelo elitsha lezotshutshiso iNDPP ngamafuphi.

ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS “Umbutho weANC ukhethe ukukopa ngqo ngobunjalo bayo iManifesto yeEFF, oku kubonakalisa elubala ukuba umongameli akananto angayinika abemi beli lizwe, yaye sichulumancile xa evuma ukuba le yintetha yakhe yokugqibela njengomongameli, naye uza kuhamba kwimbali yeli njengabanye oomongameli bakaKhongolose.

Kungokunje siyazingca siyiEFF kuba abo bebefudula bejongele phantsi iManifesto yethu banqwala iintloko bevumelana nezicwangciso zethu. Umsebenzi wepalamente wona uza kuqhubeka ngaphandle kweentsikelelo zakhe umongameli.

Umhlaba wona uza kuthathwa ngaphandle kwembuyekezo kuba isolotya lomthetho u25 uza kudityaniswa nenyathelo elakhokelwa yiEFF yaye asizisoli ngoko. Silixhasa ngokungagungqiyo inyathelo lokutshutshiswa kwabo babandakanyeka kokubanjwa ngobhongwane kukarhulumente. Ukuba umongameli angenza ngendlela athetha ngayo ukulwa ulwaphulomthetho kwanorhwaphilizo akasayi kuligqiba ithuba lakhe njengomongameli weANC nesizwe ngokubanzi, ukuba oko akakuqondi kakuhle abuze kulowo wayesakuba ngumongameli weli uThabo Mbeki nowathi wamilisela iScorpions, amalungu eANC abanoloyiko kuba kwakuza kuvela amanyundululu ze bamjikela ngasemva bamkhomba emnyango,” utshilo uJulius Malema inkokheli yeEFF.

DEMOCRATIC ALLIANCE “Into eye yacaca njengekanti emhlophe icondoba ehlungwini zizithembiso kube kungekho manyathelo athatyathwayo. Into ethintela umongamelii kukuba iqela lakhe ligcwele urhwaphilizo, enye into emthintelayo kukubona ukuba uza kuphelelwa yimali, yaye into eza kutshintsha kulo nyaka ngumhla wesibhozo xa kuza kube kubanjwe unyulo lukazwelonke nalapho siza kuncothula neengcambu urhulumente wentando yesininzi kuba kucacile ukuba ufuna abantu beli bangene nzulu kwimpokotho zabo ngenxa yeempazamo ezenziwe ngabakwaEskom kule minyaka iliqela idlulileyo.

Kungangcono ukuba umongameli aqinisekise ukuba kuzo zonke izithembiso aza nazo uza kukwazi ukuzifezekisa.