Sonke masincedise kwezemfundo

Namhlanje abafundi babuyela esikolweni. Kwezinye izikolo olu suku lokuqala luzakuba lufutshane; luzakuchithwa kulungiswa amagumbi okufunda kuvunjululwa iincwadi kuthethwa ngezinto ezizakukwenzeka kwezi nyanga zilandelayo. Kugodukwe. Kwezinye izikolo izakuba ngathi khange khe bathathe khefu, bazakungena kumxholo wemfundo zisuka. Kubekho nabafundi bebanga lokugqibela. Asiqondi ukuba bona bakwazile ukuthatha ikhefu. Iimviwo zigalelekile.

Nathi siliphepha sizama ngandlela zonke ukuncedisa kwezemfundo. Kwiphepha lethu langoLwesithathu kule veki sakuba neMatric Study Guide kaGrade 12, kuyo umfundi uyakufumana ithuba lokuphengulula amaphepha eemviwo obufana nala bazakube bejongene nawo kulo nyaka. Kukwakho nezibhalo eziqwalasela iiyunivesithi ezithile kweli loMzantsi Afrika.

Ukuba awukazithumeli iifomu zokungena kwiziko lemfundo ephakamileyo ngoku, uyakuba sentweni kulo nyaka uzayo. Ibambi into yokubona abafundi befole nabazali ekuqaleni konyaka kwezi yunivesithi neekholeji becenga ukuba bangeniswe kube kusithiwa kugcwele. Umntu makaqale kwangexesha ukuze athi ebhala iimviwo abe ephole apha entloko esazi ukuba eyakhe indawo kwiyunivesithi imlindile.

Sinethemba lokuba kulo nyaka uzayo sakukwazi nokupapasha iGrade R Study Guide, singajongi aba bakaGrade 12 kuphela. Kaloku le nto iyimfundo kufuneka sifunde ukuyichana pha kula mabanga okuqala. Ukuba siyayibhuda phaya kumabanga aphantsi masingothuki xa abanye babantwana bethu besohlulakala sisikolo, beyeka okanye bengayixabisanga imfundo.

Sivuyile nokuva ukuba isebe lezemfundo apha ephondweni linenkqubo yokuqeqesha ootishala bakaGrade R; kukwakho neebhasari ezinikwa abantu abanomdla wokufundela iiDiploma zokufundisa abafundi bakaGrade R. Sakubhala banzi ngale nkqubo kwiphepha langoLwesine.

Niyonwabele iveki!