Soyele emgxobhozweni sisisizwe esiNtsundu

Umbhali: Thiyane Duda

Uhlalutyo lomdlalo othi, ‘Hamba Nam, Ndipheleke.

Ngenjikalanga yomhla we-15 kweyoMsintsi, ndibenethamsanqa lokuzimasa ukuvulwa komdlalo weqonga, uHamba Nam, Ndipheleke, eBaxter Theatre, eKapa. Umdlalo usekelwe kwincwadi ebhalwe nguNompumezo Buzani, wabhexeshwa nguBulelani Mabutyana, walungiselelwa iqonga nguAnele Kose kwakunye noBulelani Mabutyana.

Ndiphantse ukuwushiya phakathi lo mdlalo, hayi ngokuba umdlalo undenzela isizungu okanye isithukuthezi. Uphekiwe wona kakuhle, yaye nabadlali bayakuphakela ntanga.

Ugadlele ngezithonga ezinamandla kusaqalwa, wathi xhoko kabuhlungu entliziyweni, wandishiya nentaba yomsebenzi wasekhaya, ihomework ngamakhumsha.

Lo mdlalo weqonga ubeke isipili phambi kwesizwe esiNtsundu ukuba sizibone ukuba sayele emgxobhozweni, yaye akukho kundungundelisa okanye ukujonga ecaleni. Singababukeli sifane sasithela ngentsini. Wena wakhe wababona abantwana bedlala kamnandi behleka, ngeloxesha bagxumpuza emgxobhozweni wamanzi edreyini.

Uhamba Nam, Ndipheleke, ngumdlalo ongoodade ababini, uThandiwe (Lindokuhle Melaphi) noMhizana (Mihlali Bele), abafudukela ezidolophini besiyakuzama ubomi.

UMhizana usinga eBhayi ukuya kufundela ukuba ngumongikazi, akuba etshelwe zizichithi kwaninakazi, uNoklentyi (Kuhle Myathaza), logama uThandiwe esingise kumyeni wakhe uMelumzi (Azola Mkabile) otshiphe eKapa, emveni kokuhlelwa yintlungu yokubeleka usana ulungasaphiliyo. Ezintwazana zaswelekelwa ngunina. Uyise naye waginywa liKapa unina wabo esakhulelwe nguThandiwe.

Abadlali bomdlalo othi, Hamba Nam, Ndipheleke. UMFANEKISO: BAXTER THEATRE

Umdlalo uvula ngesingqala somtshakazi namazwi kaninazala obalisa ngobunzima bokubeleka komolokazana wakhe, kwakunye nentlungu yokungaphili kolosana.

Ngamazwi ambalwa umazala uyaneka elubala yonke inkqubo yokubeleka komolokazana wakhe, wanditsho ndantloni mna mntu wasebuhlanti. Ezilalini sikhule sisazi ukuba ukubelekwa komntwana ngumhlaba wabasetyhini, yaye iyinkqubo yasekhusini.

Kangangokuba ndiseyinkwenkwana elula, nathi sasingavunyelwa ukungena efukwini, de abe unina nosana bayaphuma emveni kweentsuku ezisibhozo.

Ndizibuzile ukuba kungani na umdlalo uzakuyibeka elubala ngoluhlobo le nkqubo? Ndikhumbule amazwi omhlobo wam, uMthunzikazi Mbungwana, xa esithi, “Ababhali abafane bafake nje izehlo kwimibhalo yabo ngokuba befuna ukugcwalisa amaphepha, yonke into inomsebenzi wayo.”

Obubukrakra umdlalo uvula ngabo busixelela ukuba imeko izakubambi, ibemanyumnyezi. Umbhali usikrobisela kubomi bomntu oNtsundu, uthi kulo mhlaba kubi kujavujavu kangangokuba nemiphefulo emitsha iyala ukuzalelwa apha.

Endiphume nako kulomdlalo, kukuba ubomi bomntu oNtsundu yingcinezelo elele phezu kwenye, yaye kwathina bantu baNtsundu sicinezelene.

Owona mthombo walengcinezelo yinkqubo yobukoloniyali efuthe layo lisasirhaxa nangoku. Okucace gca emdlalweni kukucinezelwa kwabafazi ngamadoda. Phantse bonke abalinganiswa abangabafazi kulo mdlalo bazifumana bephantsi kwesihlangu sendoda.

Hayi ke uMelumzi noShuta (Sipho Kalako) baphuma phambili kwingcinezelo nongcikivo lwabafazi. UMelumzi uthathe inkosikazi encinci kunaye ngeminyaka, wakugqiba wayishiya apho ezilalini.

Phofu ke nalenkosikazi uyitshata ngemali ayimfimfitha kumfazi ahlalisana naye eKapa, uBlaze (Wendy Cynthia Mrali), ozizamelayo ngokuthengisa ezitendini, abolekise nangemali. Abatshanga uMelumzi noBlaze, kodwa banabantwana ababini, belindele omnye osendleleni.

Imali kaBlaze igcinwa nguMelumzi, onempathombi kuBlaze. UMelumzi usebenzise lemali kaBlaze ukutshata inkosikazi yakhe uThandiwe, nokuthumela ekhaya kunina nenkosikazi.

Buyancomeka ubuchule obusetyenziswe ngumbhali nababhexeshi bomdlalo ngokusebenzisa umboniso ngamnye ukusivezela imeko yomntu oNtsundu kulamaxesha siphila kuwo.

Kwalapha emdlalweni sifumana umboniso womfazi, uMamThembu (Mhlali Bele) oxhaphaza iqabane lakhe eliyindoda. Akamxhaphazi, uyamxobula! Ekuqaleni uye ucingele ukuba umdlalo uzama ukulungelelanisa imeko, ngokusibonisa ukuba namadoda ayaxhatshazwa ngabafazi, nangona nje lo meko ingavumanga kubonakala.

Uthi usamcingela lomfo ufumanise ukuba nguShuta umyeni kanoKlentyi, obaleke nemali yelobola kaThandiwe. Uthi wakukuqonda oku kuphele ukuvelana naye, uzixelele ukuba ufela izono zakhe.

Umdlalo ukwasibonisa ingcinezelo phakathi kwabafazi. Abafazi abadala bacinezele abafazi abancinci. UMhizana ushiya ikhaya ngokugxothwa nguninakazi, uNoklentyi, emveni kokuba efune imali yelobola kadadewabo awayethenjiswe ukufundiswa ngayo nguninakazi.

UThandiwe usinga eKapa ngokuyakukhangela umyeni wakhe ongasabuyiyo, kodwa ngaxeshanye uzimela emzini wakhe nangenxa yempathombi kaninazala, ongamnikiyo imali evela emyenini wakhe, uMelumzi.

Kwakhona ngaba bafazi umdlalo usebenzisa ubuchule ukubonisa ukuba umntu ocinezelayo, naye ucinezelwe; ulahlela le dyokhwe imcinezeleyo kwabo anamandla angaphezulu kunawabo.

Naxa nje umdlalo unobuchule bokuchana umhlola, unayo indawo yokugwegweleza ufikelwe kukuthandabuza sele ufikile, awude ufike ncam apho kufele khona ithole.

Abadlali bomdlalo othi, Hamba Nam, Ndipheleke. UMFANEKISO: BAXTER THEATRE

Umdlalo awusiniki isizekabani salemeko inyhuku-nyhuku sizifumana sikuyo singumzi oNtsundu. Sisisizwe esiNtsundu side sagqiba ukuba ukufa kusembizeni, umthakathi usendlini, sanyolana esweni.

Ingaba nguye ngokwenene lo sithi uyasithakatha? Ngubani kwaye ikwayintoni unobangela? Ngoko ke, ndithi umdlalo awuyiveleli inkalo yokuba kutheni amadoda aNtsundu enje nje?

Kulo mdlalo kukanye apho kukhankanywa ubukoloniyali noNonongqwuse njengabadidiyeli balenyhunyhu uluntu oluNtsundu luzifumana lungxumpuza kuyo.

Lendawo kaNongqawuse iyafuna ukuqwalaselwa, kuba kaloku naye wayeyintwazana eselula eyalukuhlwa kwangamakoloniyali. Kwakhona umdlalo ukhankanya uMbombela njengo mahlukanisi wezithandwa neentsapho.

Kanti ngubani awafika wadubaduba waqhekeza umzi oNtsundu? Ngubani owanyhala abafana noyise kuMbombela beshiya abafazi neentsapho ngasemva? Ngubani lomthakathi uxolele ukuba abantwana bazalelwe ezintolongweni kuba esithi abafazi abafuneki ezidolophini?

Ngubani lo upheka lembiza yobugqi, enomlilo ongacimiyo? Ngubani unobangela wokuba amadoda ahlale ngokungenasazela phezukwabafazi, ebamfimfitha igazi bakugqiba babatsicele kude le okomthamo obolileyo? Ngubani lo ubangela abafazi bavukele abanye? Iintombi zivukelwe ngooninakazi nooninazala?

USabelo (Siphenathi Siqwayi) nguye yedwa indoda eyahlukileyo kula madoda kulo mdlalo, ungumzekelo omhle ongaxhaphazi bafazi. Uvela amatyeli amaninzi emnqanda umhlobo wakhe uMelumzi, kunye noninalume uShuta, ngezenzo zabo zempathombi ngakubafazi, kodwa ezonzame zakhe ziwela phantsi.

USabelo uyazisebenzela, akanamlingani, kodwa usebenzela ukuzifunela inkosikazi. Lo mlinganiswa umi njengethemba lokuba asingawo onke amadoda anempathombi ngakubafazi, yaye lisekhona ithemba lokuba asenokuguquka nalawo axhaphaza abafazi.

Ababhexeshi beqonga balisebenzise ngobuchule iqonga. Abadlali behla benyuka betshintsha iqonga ngokuhamba komdlalo. Ewe, ekuqaleni okukuphithizela kuyaphazamisa, kodwa kukwabonisa imeko yokudyumpuza emgxobhozweni, phakathi kanye kwinyhunyhu.

Kwakhona umdlalo uneendawo ezininzi apho kuthethwayo kuculwa ngaxeshanye. Nangona nje abadlali bentyiloza bendyondya kamnandi nje, oku kuyayixakekisa indlebe neliso.

Uthi ukulo uthethayo, ibe indlebe ibiwa ngaba baculayo, uzame nokudibaniso lento iculwayo nale ithethwayo. Oku kwakhona kudala ukungabikho kocwangco.

Okungabikho kocwangco kubonakala kwenziwe ngabom, kuba kuhambela nemeko nempilo yomntu oNtsundu enganacwangco, eboniswa ngumdlalo. Umdlalo ufuna ababukeli baphazamiseke yimeko yoluntu oluNtsundu ongenacwangco.

Hamba uyokuzibonela, umdlalo uqhuba eBaxter Theatre eKapa. Uvule ngomhla we-14, uyakuvala ngomhla we-30 kweyoMsintsi.

Malunga nombhali:

UThiyane Duda. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UThiyane Duda ngumthandi wolwimi nenkcubeko yesiXhosa onomdla kakhulu ekukhulisweni kwabafundi bolwimi lwesiXhosa. UThiyane ukwangumseki weNdyebo kaNtu, eliqonga elidibanisa abantu ngoncwadi nomculo wemveli eKapa. Ukwangumphandi kwiziko lophando iLand and Accountability Research Centre, kwiDyunivesiti yaseKapa. Uphando lwakhe lujongene nomthetho wesintu, ubunkokheli bemveli nomhlaba. UThiyane ukwafunda iincwadi zesiXhosa nomhlobo wakhe uMthunzikazi Mbungwana kwikhasi labo @uncwadi_nobugcisa kuInstagram, rhoqo ngeCawa ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwa.