#Spitch ndinengxaki…

#Spitch Ndinengxaki apha, ndinotat’omntwana endimthanda kakhulu, kudala endiphoxa kodwa intliziyo yam ayivumi kumncama, ndenze njani?

IMPENDULO: Kuzofuneka ukhethe wena sisi. Zimbini izinto ezinidibanisayo apha, luthando kunye nobuzali. Uthando lwenu ke lusenokuphela ngenxa yeemeko nezizathu ezithile. Kodwa ubuzali bona nobudlelwane ekufuneka ninabo xa nikhulisa abantwana, abunokuphela umntwana lo unidibanisayo esaphila. Ndenzela ke uze uyazi ukuba kwezi zinto zimbini zinidibanisayo, ukungalungi kwenye, kuze kungachaphazeli ukwenzeka kwenye.

#Spitch Ndinengxaki yokungafundi iincwadi zam ngexesha. Ndahlala ndiceba endaweni yokwenza. Ndidinga ukukhuthazwa.

IMPENDULO: Mbhali wam osenyongweni, into ezokunceda kukuba uzikhumbuze ukuba yintoni onokuyizuza xa ufunda iincwadi zakho ngethuba. Uphinde uzikhumbuze ukuba kungenzeka ntoni na xa wena ungazifundi iincwadi. Phinda futhi ujonge ukuba ingaba zeziphi na izinto ezikutyela ixesha. Ubutha kangakanani na? Ixesha olichitha kumakhasi onxibelelwano lona? Okanye ixesha lakho lityiwa ngumabonakude. Jonga ukuba inkcithaxesha iphi, ulungise apho.

#Spitch NdinguThozeka, ndicela uncedo lwakho, kudala ndifaka izinto zam andibizwa tuu, kunani ukubizwa nje ke. Ndikhe ndancokola nabantu abayileyo pha esithathwini, bathi noba ndim ndenza rongo pha kuZ83. Ndicela undibonise ba kwenziwa njani, ndifuna uyokufaka kwezi zithuba zakwiSebe lezeMpilo ziphelelwa nge28.

IMPENDULO: Mntasekhaya, nceda leqa kwisebe lakwaRhulumente elikufuphi nawe ucele bakubonise ukuba zigcwaliswa kanjani na iimpepha zesicelo sengqesho. Baselungelweni lokukuseka bakuncedise.

#Spitch Ndinengxaki, ndixakene nesifo ekuthiwa yiMysthenia Gravis mntase. Andikwazi kuphangela ndiba-weak, ndiziva ndingelutho, nceda Mtika khawenze uphando ngesi sifo abantu basazi. Ndiyafa yidepression ngokuba ndinomntwana, kuba nzima nokutya njenganamhlanje kube nzima ukuba ndiye kwi-appointment, andinamali.

IMPENDULO: Mbhali wam osenyongweni, ingaba uthini ugqirha kuwe? Ingaba lukhona ulwazi akunike lona ngesifo esi nokuba singabuchaphazela njani ubom bakho? Umntwana wakho yena, selemdala ukuba ayiqonde imeko yakho? Ndicinga ukuba udinga inkxaso ngaphezu kwento yonke. Ingaba izizalwane unazo? Ndicebisa ukuba ube nomntu onokuncedisa apho ekhayeni.