#Spitch ndinengxaki…

#Spitch ndinengxaki apha, ndavingcelwa ngoonqevu evenkileni yam ndihleli nomyeni wam nosana lwethu olunonyaka luzelwe. Ingxaki yam ngoku ndingumntu ohleli nje engqondweni yam ndicinga ngala mini, kunzima kum ndiyoyika xa kumnyama.

IMPENDULO: Sisi, mandingxengxeze ngelithi izinto ezibumila kunje azifanelekanga ukuba zenzeka nakubani na, ikakhulukazi umntu ozizamela ukuphila esekhayeni lakhe. Ndicela wena nomyeni wakho nifumane icounseling. Izokunceda ukuba noko ungaphakuzeli ube noloyiko xa ucinga ngesa siganeko. Izokunceda kananjalo ukuba ukwazi ukuxola, uxolele nabenzi obo bobubi. Ekugqibeleni uzidinga womelele, futhi uphilile.

#Spitch Ndinengxaki apha ndingumfundi eUJ ndenza unyaka wokuqala. NdingowaseQoboqobo. Ndihleli kabuhlungu kakhulu ndiphila impilo yokuzikhohlisa iminyaka eliqela. I’m gay and still in the closet. Ndicela iingcebiso, ndingayixelela njani ifemeli yam leyo and they are very homophobic Spitch. Ndiphila kabuhlungu uzenza umntu endingenguye, ndiza kubana-19 soon and I want to come out but I’m scared that they will disown me and bengafuni kwanto edibene nam.

IMPENDULO: Dear Mbhali, mandiqale ngokukukhahlela ngobugorha bokufuna ukuphila inyaniso yakho. Njengatyendye elisaze ngobuso ezweni, wenze into eyohlula amadoda amadala. Nazi ke zimbini izinto ekufuneka uziqaphele ngesi sigqibo ofuna ukusithatha. Okokuqala, ingaba unako na ukujongana neziphumo zokuxelela abazali bakho njengamntwana osephantsi kohoyo lwabo. Andikugrogrisi, ntonje ndifuna siwuvelele kwiinkalo zonke umba wakho. Wakuphendula loo mbuzo, kufuneka uqale ujonge ukuba ngubani onako ukwabelana naye ngale nyaniso yakho, yaye kubaluleke kangakanani na ukuba abe nolu lwazi. Ngaphezulu, ingaba iza kutshintsha ntoni yonke le nto kubudlelwane benu. Ngaphezu kwento yonke mbhali, ndifuna ukuthi zingce ngalo mntu unguye kunjalo nje wazi ukuba akukho namnye umntu onelungelo lokukubeka amabala, akutyibeke ngamagama kuba unguwe.

#Spitch, NdinguSihle Mtyapi eKapa. Ndizama ukwenza i-online application eCPUT kodwa ndiyohluleka, ndiyile eSilulo uLutho Technologies ngethemba lokuba ndingalufumana uncedo kodwa nabo bohlulekile, ndiyenzile eyase-UWC yaba successfull, ngoku andifuni kujonga kwicala elinye nanjengoko ndingayazi impendulo izobuya isithini. Ukuba uyakwazi mntanomntu ukundenzela please, ndinga-forward all the certified documents, kuwe please.

IMPENDULO: Dear Mbhali, mandiqale ndikulumkise ngobungozi bokunika nabani na iinkcukacha zakho ezikhethekileyo kuba zingawela ezandleni zezigila mkhuba. Ngomcimbi lo wesicelo sendawo yokufundela, ndicebisa ukuba uchwechwele pha kwidyunivesithi ofuna ukufunda kuyo ukuba ukufuphi. Unako ke nokucela umntu omthembileyo onolwazi lweInternet. Ndikunqwenelela konke okuhle.

#Spitch Ndinengxaki nomfazi wam, sixabene wemka endlini wayokurenta kwalapha engingqini.

IMPENDULO: Dear Mbhali, ufuna ndikuncede kanjani? Ndikucengele unkosikazi wakho abuyele endlini? Noko ndicinga ukuba kunesizathu esibangele ukuba aphume endlini. Kuyakukunceda ke ukuba wena njengomyeni wakhe uzithobe kuye, uthethe naye.

#Spitch Ndicela uncedo. NdingowakuTsolo kwilali yaseMayaluleni ndidinga uncedo malunga nefamily yam. Sinomntakwethu ongafuni kusebenza, utshaya iziyobisi, uhlelele ukuhlukumeza umzali wam uyambetha, xa sifowunela amapolisa akuTsolo awasihoyi ukuba ibanjiwe ifowuni, athi ivan inye ayikho isaphumile akukhonto ibambekayo ayenzeyo, izolo unqunqe iimpahla zikamama nebhedi uthi ufuna ukumbulala, asazi singancedwa ngubani kule meko injalo (0719504088). Ndicela uncedo andinakuzixolela xa enothi ambulale umzali wam.

IMPENDULO: Mntasekhaya! Masiqale pha kooNontlalontle, bathini bona. Noko ndicinga into yokuba banako ukungenelela kule meko imbi kangaka. Inombolo yakho ndiza kuyiveza, hleze kuthi kanti ukhona umntu okufuphi onako ukunceda. Amapolisa wona, bekufanele ukuba ayatsiba noko xa ubom bomntu busesichengeni ngolu hlobo.