#Spitch ndinengxaki…

#Spitch kulo nyaka uphelileyo ngoNovemba ndangena kwingozi yomoto (hit and run), andayiqaphela ukuba ndilimele, emva kweenyanga ezintlanu ndaqala uphathwa yintloko. Ndiqaphele uba la ndawo indibethe kuyo kubakho isivotho ngoku, ndaya kugqirha wandisa kwi X-ray, zabuya iziphumo zathi ndine deformity (ibotyokile itloko yam), wathi ugqirha mandiyovula elo tyala, athi amapolisa indala lidala elo tyala. Ndithini Spitch? Ndibuza malunga nofaka amabango wakwaRAF.

IMPENDULO: Molo mfundi, ndithande ukubhidwa kukuba amapolisa athi lityala elidala eli. Ndizibuza ukuba ingaba yeyiphi imigaqo ekhokhela isiqgibo esinjalo, apho ingxwelerha ifuna ukuvula ityala, ixelelwe ukuba lidala elotyala. Kanti ityala liyabola kusini na? Noxa kunjalo, kuzofuneka usondele kwakhona kula Police Station eyathatha ingxelo yengozi. Kodwa ukuba zange kubekho nembalelwano eyenziwayo. Kuzofuneka usondele kwenye iPolice station wenze Affidavit etshoyo ukuba wabasengozini, ngomhla othile kunyaka othile. Ucacise kananjalo ukuba ingozi leyo zange ubone sidingo sakuvula tyala layo kuba wawuhamba ngeenyawo wena. Lo affidavit ke kuzofuneka uyidibanise nalangxelo kagqirha etshoyo ukuba wafumana ukonzakala okunjani emva kwengozi. U-AF uzakuzifuna ezinkcukacha phambi kokuba alandelane nebango lakho. Ndingakucebisa ke udibane kwanegqwetha elizokucebisa ngokulandelela ibango elo lakho. Kodwa uhlab’ukhangele, ungaqhathwa.

#Spitch ndinengxaki ndinomntwana omncinci oyintombazana andimazi utata wakhe ngowumphi bendinabafana ababini…ndabaxelela bobabini. Omnye wavuma omnye wathi akakulungelanga. Bobabini abondli ndiyazondlela so andiyazi ndise omphi eMaintenance Court … Ingxaki yam ndonqena ukusa umntu ongenguye enkundleni kutsalwe magazi abuye esithi ayinguye…. ndicela uncedo.

IMPENDULO: Dear Mfundi, kaloku mntanasekhaya amagazi atsalelwa iimeko ezinje, ukwenzela ukuba kungabikho qikelelo ngoyise yomntwana. I-DNA Test keyona izoya apho kufele khona ithole. Zakuphuma ke iziphumo zamagazi uzokwazi ukubambisana nomzali ofanelekileyo womntwana, nibonisane nangoxanduva lokukhulisa lomntwana kananjalo. Nceda ke mfundi uyihambele phezulu yonke le nto ingekahambi iminyaka. Kulilungelo lomntwana ukuba abenobudlelwane nomzali wakhe. Nyaniseka kewena njengomzali uthathe okuxandula lokutsala amagazi uzokwazi ukoyamanisa uyise nenzala yakhe.

#Spitch, Ndinephupha lokuba ngumsasazi kanomathotholo. Ndiyawuthanda kakhulu kodwa ingxaki andinampepha zawo. Ndicela undincede ukuzalisekisa eli phupha. Ngoku ndineDiploma kwiBusiness Management. Enkosi

IMPENDULO: Molo mbhali, isiqalo sokufezekiswa kwephupha lakho kukuyenza le nto. Njengokucula, usasazo sisiphiwo umntu azalwa enesakhono sako. Kuthi ke ngokuya uyenza le nto uqeqeshwe nokuqeqeshwa, ubalasele ngakumbi. Ndicebisa ukuba usondele kwiCommunity Radio Station ekufuphi nawe, ufake isicelo sakho khona. Into emnandi ke ngeCommunity Radio Station kukuba, uzofumana ithuba lokufunda kogxa bakho abasele beyenza lento, uqeqesheke futhi ufunde nezinye izakhono kwamanye amacandelo. Kulapho ke uzofumana nethuba lokwenza iDemo xa sele uzibona ukuba ukhulile, uthumele nakwezinye izitishi.

#Spitch, Jonga marn mtshana ungandivezi…..Eyam ingxaki bhuti ndikhule ndidlala namantombazana de ndaneminyaka elishumi elinesibini. Kwafika ixesha loba ndijole ndajola namantombazana kwesisimo ndikuso kodwa kuthe pha exesheni sekukudala ndijola namantombazana ndaqaphela ukuba ndinemizwa kwamanye amajita ngoku, ndabangazama ukuyiphikisa ayivumi tu usuka emqondweni wam. Ndizenzile inzame ndade ndayosindiswa kodwa nalapho andincedakalanga. Ndithini Spitch? Ndimdala ndifuna utshata.

IMPENDULO: Molo mfundi wam isenyongweni, mandiqale nje ngokuthi. Indlela eya enkululekweni iqala ekunyanisekeni. Ithi ke le nto ukuze uphile ubom obugqibeleleyo, uhlume, udubule neziqhamo, qala ngenyaniso. Ndikubona ke ungumntu oyaziyo inyaniso, ntonje ungazimiselanga kujongana nayo. Mandikuncede ke mbhali ndikwazise kule nyaniso sele uyithethile ngawe. Inyaniso yokuqala yeyokuba wena ungubhuti odalwe wathanda abanye oobhuti. Leyo yinyaniso yakho yokuqala ongasoze uyitshintshe nokuba ungakhonza kangakanani okanye uthandaze kangakanani. Yindalo yakho efana nebala eli lesikhumba sakho. Inyaniso yesibini yeyokuba unoloyiko, uloyiko lwakho ke lwenziwa yimpathombi nokwenyeliswa okubone kwenziwa ngabanye abantu kubantu abathandana besisini esinye. Ukwanalo noloyiko lokuba abo ubathandayo bangazibhekelisa kuwe. Zombini ke ezi, zinyaniso zakho kule meko ukuyo. Kule nyaniso yakho ke ndicela ke ungadibanisi nobuxoki. Ubuxoki ke izakuba kukuba uzimanye nenina ngenjongo yokuba ulwana nenyaniso yakho, hayi kuba ulithanda. Leyo ke yingozi enobuzaza. Mna ndicebisa ukuba uqale ngokuzamkela wena, yamkela inyaniso yakho futhi ungapheleli ekuzamkeleni nje kuphela, uzithande kananjalo. Olu hambo lokuphila inyaniso yakho, luzodinga ukuba uqale uzithande wena, uzamkele wena. Phila inyaniso ulibale ngezenyeliso zehlabathi.

*Ukuba unengxaki onokuthanda ukuba uSpitch akuncede ngayo yithumele kuWhatsApp (063 743 9538) okanye nge-imeyili (isibhalo@inl.co.za). Uqale ngo #Spitch