#Spitch ndinengxaki…

#Spitch naku ukwenzeka: Nditshate ndimncinci, ndayeka ukufunda eUNISA ndahoya amaphupha endoda phofu igeza, izenzela izinto zayo ngemali, nokuba senza ibhajethi zingenziwa ezo zinto, ndanyamezela ndaqonda mandiyeke ukuhlala nje mandithengise, nyani ndaqalisa lanaba ishishini lam, ndaziwa nam ndingumntu. Ngoku ndidikiwe andimfuni, ndacela sohlukane ngokuba usaqhubekeka nokugqiba izinto kowabo mna undixelela sele egqibile, ndiyipopayi, eyona nto indenze ndiphume uneAvanza, andixelelwa, uyazi ke mna ndenza imali ngokwenza idelivery, ngoku yena ubuya emva ko10, ndazibuza ngomphi lo mntu ndizodiliva, ngelo xesha uyaphangela kwaye nestaff ndabona nje ndikhutshelwa ecaleni, ndiphumile emtshatweni ndingenakhwapheni, andiyazi idelivery ndizoyithini kufuneka ndikhulise umntwana wam, ndicela iingcebiso ndinoGrade 12 qha.

IMPENDULO: Anonymous! Mandiqale ngokuthi, kuvakala ngathi isigqibo sokuphuma kulo mtshato sele usithathile, nto nje uxakwe kukuqhubeka nobom. Umtshato kaloku sisivumelwano phakathi kwabantu ababini ukuba bazophila kanjani, bazothandana njani, bazokhulisana njani yaye bazokhuselana njani. Ithi ke lo nto, bobabini abo bakwesi sivumelwano, banoxanduva lokuba benze ezi zinto zingentla nokuqinisekisa ukuba umtshato lo wabo uyasebenza. Wena uyibhude pha ekumiseni awakho amaphupha ukuze useke awendoda. Lixhase iqabane kodwa ungaze umise awakho amaphupha ukuze useke awalo. Kodwa noxa sele kunje, unako ukuqhubeka nobom uwedwa. Ingqondo yokuqala ishishini ubusele uyinikiwe, qhubeka ke nayo. Okwangoku ungekakwazi ukuthenga eyakho imoto, khawube ujonga ukuba akekho na umntu onemoto onokuba nesivumelwano kunye naye enze ezi deliveries zakho ze kewena uhlawule wakufumana ingeniso. Okanye, vuka wena ekuseni, usebenzise izithuthi zikawonkewonke wenze iideliveries zakho. Kodwa ungahlali nje ujonge enkalweni.

molo Spitch, ndicela uncedo, ndinonyana apha una24, ugreda ngoApril eMonash University, kudala esenza ii-interviews kodwa dololo, une-driver’s licence nePDP, ingxaki yam yile ke Mazaleni, xa ndimjongile asingomntu obonakala ezithemba, ngokuqinisekileyo nakwezi interview iyambetha lo nto. iinombolo zakhe nazi: 0731656450 ukuze acetyiswe, wenze iBusiness Science wamejarisha nge-ecomics, accounting nemarketing.

IMPENDULO: Molo mzali, manditsho ndithi uvakala ungumzali onenkathalo nonengqwalasela, ikakhulukazi kwinzala yakhe. Yinto entle ke leyo kuba akungomzali wonke obanalo elo liso. Masize kule kanyana, ukuba ubona ukuba kuneempawu zokungazithembi kuye, elo lithuba lokuba ungenelele wena njengomzali umkhuthaze futhi uzame ukuva kuye ukuba ingaba usilela xa kuphi apha ekufuneni umsebenzi. Ukhumbule umntu ngamnye une strength kunye neweaknesses. Mhlawumbi yena ungumntu obalasele ekusebenziseni ingqondo kodwa akakuphiwanga ukuthetha. Okanye isenokuba kunengcambu efihlakeleyo kuwe, nakum enokwaziwa nguye yedwa. Uze ke mzali uncede ngokuba uzithobe ube bulingana naye xa nithetha ngalo mba. Ekugqibeleni, ufuna ukuba abe ngumntu ogqibeleleyo, nozithembayo. Ukuba ingaphaya kwamandla akho, unako ukumdibanisa neLife Coach ekufuphi nawe.

#Spitch, Zeziphi iingxaki ubani anokubanazo xa ekhulelwa egqithile kwiminyaka eyi40?

IMPENDULO: Mntasekhaya, noSarah kwincwadi engcwele wakhulelwa sele engapha kweminyaka engamashumi asibhozo. Andinoma phambi kwakho ndithi awunako, ndingenaso nesiqinisekiso sokuba unako ukukhulelwa ngaphaya kwe40. Kodwa into endinokucebisa ngayo kukuba udibane nogqirha ojongene nezenzala (Gynaecologist). Yena uzokwazi ukuba akuhlole ajonge ukuba usenako na ukukhulelwa nokuba ingaba umntwana lowo angasebungozini obungakanani xa umthwala ukulo minyaka. Mna ke kodwa ndiphinde ndithi umntwana sisiphiwo esisuka kuThixo. Ingulowo nalowo unikwa ngendlela yakhe nangohlobo lwakhe olulodwa. Qala ke pha kugqirha ozokuhlola, uzame ke wakufumana loo ngxelo.

#Spitch, NdinguLihle Matsilela ePort st Johns, ndihlala eMthatha. Bhuti ngo2015 ndahlatywa yiboyfriend eyayingafuni kwaliwa amanxeba amane yayondiphinda esibhedlele ayi26 ngosuku olulandelayo, ayi30 xa ewonke, ngoku ingxaki yam ndaya emagqwetheni ndareporter le nto kuba amanxeba amaninzi ndawafumana phaya esibhedlele, qha ngoku akukho nto iqhubekayo emagqwetheni oko ndandiquqa phaya, umqolo wam uyadumba ke eyona nto indonzakalisa kakhulu, enkosi, ndahlatyelwa apha eMthatha eNelson Mandela Academic Hospital.

IMPENDULO: Mbhali, umbuzo wokuqala uthi ingaba walivula na ityala emapoliseni, wabanjwa umrhanelwa lo owayenenjongo zokubalala? Isibhedlele ingaba sona sakwazi ukunika ingxelo yokuba kutheni uzokuxhaxhelwa phantsi kohoyo lwabo? Amapolisa aphanda eli tyala wona athini? Ndibuza kuba ndiva sele uthetha ngamagqwetha kodwa andicacelwa ukuba ingaba yiCriminal Case okanye yiCivil Case le. Andiva nto ngokubanjwa komenzi wobubi. Unalo ilungelo lokuya kwisikhululo samapolisa eso kufakwe ityala kuso, ucele inkcazelo ngetyala lakho, abasemagunyeni kweso sikhululo banako ukunceda. Kodwa ke xa ufumanisa into yokuba amagqwetha lawo ajongene netyala lakho awanahoyo, unako ukuya ngaphambili kwiofisi yeLegal Practice Council ekufuphi nawe ufake isikhalazo sakho. Bona bakuthi bakunike iingcebiso zokuqhubela ityala phambili. Uphile sisi maarn!

#Spitch….umyeni wam useKapa, ndithe ndiye kuye ngo2017, phantsi kwesitulo semoto ndafumana itawuli eneekhondom, wayiphika wathi ifakwe ndim kuba ndaye ndabiza ifriend yakhe nenkosikazi yayo, yatsho ke kuye ukuba uyaxoka makathethe inyani, ndabe ndibuya ndinjalo wafowuna esithi uyaxolisa, uyayiyeka la nto ebeyenza, ngoku ayipheli kwaye andisamthembi, zange indincede ke lo nto kuba ndisenendawo ngakuye nangoku.

IMPENDULO: Ukuxola xa iqabane lakho lithe lakrexeza, akukho lula. Zimbini izinto ezichaphazeleke sesi siganeko. Eyokuqala kukunganyaniseki kweqabane lakho, eyesibini kukuhluthwa kokumthemba kwakho. Imibuzo onokuzibuza yona ke kukuba; ingaba ndinako na ukuphila ndixole emva kwesi sehlo, kuyakukunceda ke ukuba unyaniseke kangangoko xa uzibuza lo mbuzo. Noko ndicinga ukuba nawe awuvi mnandi xa ukukrexeza komyeni wakho kuyinto yokuqala ethi qatha engqondweni xa ucinga ngaye. Okwesibini, ingaba ndinako ukuxolela ngokugqibeleleyo nangokunyanisekileyo, okwesithathu, ingaba umyeni wakho uguquke ngokwenyaniso na. Umyeni wakho ke iyakuba nguye owenza iinzame zokuba uphinde umthembe. Iya kuba nguye ke nowenza iinzame zokuxolisa nokuvuselela isidima sakhe emtshatweni wenu. Ninako ke nokuya kwicounseling nidibane nomntu oqeqeshelwe ukunceda abantu abaneengxaki ezifana nale yakho.

#Spitch, Ndisokoliswa yinkampani yam yekhontraka. Ndayibhalisa kunyaka ophelileyo, ndayifumana itax clearance, ndayibhalisa kwiCSD. Andazi ukuba sithini isigaba esilandelayo, istress sam sesokuba ikhontrakthi yam ye-internship iyaphelelwa ngoMay ozayo, ngoko bendinethemba lokuba izinto zakube zicacile ngalo mzuzu. Ndicela uncedo lokundibonisa indlela!

IMPENDULO: Mbhali, ingaba ubhalisiwe na kwiCIDB ( Construction Industry Development Board)? Kubalulekile ukuba ubhaliswe kwekufuphi kunawe uzokwazi ukuqalisa ukusebenza. Okwesibini, kuzokunceda ukuba usondele koosomashishini abakhulu abasele bekho abakwiConstruction. Njengasomashishini okuGrade 1 level bazokwazi ukunceda bakunike imisebenzi engaphantsi kubo nonokuthi uxhamle kuyo. Kodwa masiqale pha kwiCIDB. Ndikunqwenelela okuhle kodwa.