Sukuphendla imfonomfono yomntu wakho…

Bendikhe ndathi ndizihlelele ngenye imini ndeva ingoma emnandi edlala kunomathotholo, ndithe ndakuphandisisa ndafumana ukuba le yingoma yenye yeemvumi zalapha ekhaya uKabomo, negama layo lithi ‘Trust’.

Ngaphezu kwesingqi sale ngoma, eyona nto ibe nomtsalane kum ngamazwi ayo naxa ndiwasa esiXhoseni athi: Sukuphendla imfonomfono yomntu wakho ngokuba uza kuyifumana le nto uyikhangelayo. Igqithe ilumkise ithi: Sukuyenza lo nto uza kuzophula intliziyo.

Ithe yakugqiba ukudlala loo ngoma, ndaziva sendisithi pewu, ingaba mingaphi na imizi echithakeleyo ngenxa yokuba omnye uye wakrombonca umnxeba womnye ekhangela unobenani?

Amaxesha amaninzi ke umntu uye ayifumane into eza kumophula umoya xa ethe wagqogqa loo nomyayi ungenguye owakhe. Kule veki kanye sikuyo into ekumila kunje ibikhe yehlela omnye wabahlobo bam.

Lo mfo noko unaba nomyayi bafundileyo bavulwa ngoobhontsi okanye imizila yeminwe, kodwa yonke lo nto khange imncede tu xa unkosikazi wakhe ebefuna unobenani kuyo.

Le nkwenkwe ifike endlwini iziqhubela amatakane ayo, yathi yakulala, unkosikazi wayo wathabatha ubhontsi lo wayo wavula imfonomfono wandula ukuyibhenca efunda yonke into efundekayo.

Andizi kuyingena eyokuba kubhaqwe ntoni na, kodwa mandikuhlebele, ndithi ingxabano ndlela le inkulu ngayo kuthethwa nangoqhawulo lomtshato.

Umdla wam mna kuyo yonke le nto ngowokuba ingaba umthetho uthini xa kunje?

Ingaba likhona isolotya yhini na elinokukhusela iimfonomfono zethu zingaphendlwa ngaphandle kwemvume yethu? Ingaba unakho na ukummangalela ngokwasemthethweni umntu okwenze le nto?

Yonke ke le mibuzo indenze ndakhe ndagrumba kwithala lezomthetho ukuba ingaba thina bemmi boMzantsi Afrika sikhuselwe na kwizaphuselane ezinyolukele iindaba zethu.

Ndithe ndakukhangela umthetho ongqale kutyhobozo lwezinto zangasese andafumana nto. Ithi lo nto apha eMzantsi Afrika asinawo umthetho ojonge kuphela kugqobhozo lwezinto zethu zangasese, kodwa ke siyakwazi ukulifumana noko igwiba kumgaqosiseko weli (kwisahluko seshumi elinesine) nakule nto kuthiwa yiCommon Law.

Kumgaqosiseko weli, xa lichazwa eli lungelo kuthiwa wonke umntu unelungelo lokukhuseleka kwizinto zakhe zangasese.

Umntu unelungelo lokuba isiqu okanye ikhaya lakhe lingasetshwa, izinto zakhe zingasetshwa, izinto zakhe zingathinjwa, neencoko zakhe zangasese zingachukunyiswa.

Noxa kungekho mthetho unokuncedisana nawe xa ufuna ukuvula ityala lokuba umntu egocagoce izinto zakho ngaphandle kwemvume yakho, kodwa ngokomgaqosiseko lilungelo lakho eli lokuba izinto zakho zangasese zingaphicothwa ngaphandle kwemvume nolwazi lwakho.

Masiyekeni ukunyhasha amalungelo abalingane bethu ngokugocagoca iimfonomfono zabo, ukuba umntu awumthembi mxelele ezinkonkqeni.

Ndiyayazi ke ukuba mhlawumbi ikhona into oyikrokrelayo ntonje ngoku ukhangelana nobungqina.

Mna ke ndidla ngokuthi xa sele udikiwe sisithandwa sakho ufuna iphele into ebe ningayo vula imfonomfono yakhe, ufunde imiyalezo neencoko zakhe, akusoze ungasifumani isizathu apho, ithi lo nto xa usamthanda umntu wakho kwaye ufuna niqhubeke nothando lwenu, dlalela kude lee kwimfonomfono yakhe!