Teris: Xasa iph’ingxelo ye-SIU?

UNOBHALA weANC eAmathole uTeris Ntutu ukholelwa ukuba uMphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento kwakunye neMicimbi yeeNkosi, uFikile Xasa, kukho into ayifihlayo kwinto ayichaze njengokunkonywa kwengxelo yophando ngemali efikelela kwi-R92 million eyabhunyulwa kumasipala waseAmahlathi.

Kule veki, uNtutu uphumele elubala ebhodla kuFacebook wakhe ngengxelo yeButho loPhando eliKhethekileyo (Special Investigating Unit [SIU]), akholelwa ukuba inkonywe nguXasa.

Ziinyanga ziliqela kugquba umbhodamo eAmahlathi apho kuqhuba uqhankqalazo, olukhokelele ukuba umasipala ungasebenzi ngendlela yesiqhelo.

Ebhala kuFacebook wakhe uNtutu uthe:

“Kungelishwa okokuba uMphathiswa wooRhulumente baseMakhaya eMpuma Koloni angaphumeli elubala azokudakanca ingxelo yeSIU. Abantu baseAmahlathi [banelungelo] lokwazi ukuba idyarhazwe njani na imali ekwi-R92 million ze abo bachaphazelekayo babhenceke futhi bakhankanywe ukuze baziwe.

“Ingaba uMphathiswa akasenamdla kwiziphumo zophando lwale ngxelo okanye ingaba kukhona ukudibana phakathi kwale ngxelo kwakunye nombhodamo oqhubeka eAmahlathi. Ingaba ikhona into ezama ukufihlwa ngaba bachaphazalekayo [kulo] mbhodamo. Ukusukela ngoku siza kunyanzela uMphathiswa akhuphe le ngxelo,” utshilo uNtutu, esithi makungakhethwa iphela emasini xa kusiliwa ubuqhophololo.

Ethetha eKatikati kule veki, ngethuba esiya kudakanca ingxelo eyenziwe lisebe lakhe ngokumayelana nomasipala waseAmahlathi, uXasa uthe: “Yingxelo yethu yesibini le [ukusukela kweyeSilimela ngo2018]. Iziphumo nezindululo zayo azizange zihoywe libhunga likamasipala [waseAmahlathi]. Oku ngahoywa kwale ngxelo kubangele uqhankqalazo. Imeko yaseAmahlathi ayinyamezeleki, yiyo le nto umasipala kufuneka umilisele iziphumo nezindululo zethu ngaphandle koloyiko.”

Ezinye zeziphumo zengxelo yesebe likaXasa ziquka ukungalandelwa kwemiqathango kwimicimbi yengqesho kwanokuqeshwa koomanejala abaphezulu ngaphandle kwemvume kaMphathiswa.

Ephefumla ngengxelo yeSIU, isithethi seSebe leNtsebenziswano kuRhulumento kwakunye neMicimbi yeeNkosi, uMamkeli Ngam, uthi le ngxelo yayigunyaziswe ngowayesakuba nguMongameli weli uJacob Zuma kwaye sele yanikezelwa kwiziphathimandla zomasipala waseAmahlathi.

“UMphathiswa uXasa akananto yakwenza nala ngxelo, kuba ayizange igunyaziswe nguye,” utshilo uNgam.