Thabatha inxaxheba

KwaZulu-Natal

* December 5: Jes Ford Foundation Christmas Party ezakuba isenzelwa abantwana abangamashumi amathandathu anesine abangamaxhoba okuxhatshazwa ngesondo. (Amatyala aqhubeka kwinkundla yasePinetown). Kukho iincwadi zokudlala zabantwana ezingamashumi asixhenxe kukwafunwa namavolontiya eDurban. Ungatsalela umnxeba iJFF 0861 333 449

* December 6: Jes Ford Foundation- Christmas Party eScottburgh yenzelwa abantwana abalikhulu namashumi amabini abafuna iinkonzo zentuthuzelo kwisibhedlele iGJ Crookes, izipho zeKrisimesi ziyacelwa. Ungatsalela iJFF 0861 333 449 eScottburgh ngeenkcukacha ezithe vetshe.

* December 11: Ingxoxo noSekela Mphathiswa wesebe lezoBulungisa uJohn Jeffreys malunga nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi nobundlobongela kumanina nabantwana. Indawo: AFM Church, eChatsworth. Ixesha yintsimbi yeshumi kusasa. Ukubhalisa indawo kubalulekile, yenziwa mahala. Ungatsalela uSam Pillay 082 954 4835

EKapa

* December 7: Ukukhuselwa kweentsapho. Indawo yiDes Grendel Swimming Pool eGoodwood. Ngeenkcukacha ezithe vetshe ungatsalela umnxeba kuTheresia Buys ku021 448 8513

GAUTENG

* DISEMBA 4 -5: Inkomfa- Ijoliswe ukuthintela ubundlobongela obujoliswe kumanina namantombazana kumazantsi weAfrika.Ukusukela kubungqina ukuya kwintshukumo. Ungatsalela uChuma Siswana 011 440 4841

Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe ungancokola kuWhatsApp 074 557 3535