Thabatha inxaxheba

KwaZulu-Natal

* November 25-27- Iingxoxo, kukwanikiswa ngeengcebiso malunga nomthetho. ENelson Mandela Community Youth Centre, eChatsworth, ngo9 kusasa ukuya ngo12 emini emaqanda. Ungatsalela umnxeba kuClive Pillay 061 429 2574.

* November 27 iAids Healthcare Foundation ibambisene neAIDS Foundation South Africa – amantombazana alikhulu asuka KwaMashu efundiswa ngendlela zokuzikhusela yinkampani iJewish Security. Kuza kuthethwa nangezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo KwaMashu. Nceda tyelela iAIDS Healthcare Foundation kwikhasi likaFacebook ngeenkcukacha ezithe vetshe.

* November 28: IJes Ford Foundation yenza inkqubo yokufundisa uluntu ibambisene nesipolisa sasekuhlaleni iCommunity Policing Forum namapolisa eDurban Central. Ungatsalela umnxeba kwabakwa JFF 0861 333 449.

* November 29: AIDS Healthcare Foundation (AHF): Ukuhlolwa kwempilo kukhunjulwa umhla wesifo ugawulayo kwihlabathi iWorld Aids Day, kuza kubakho amaqela aza konwabisa aphuma kwiihostela ezikufutshane. Kwibala lemidlalo iSJ Smith, 13 Swinton Road, eMobeni eDurban, ixesha yintsimbi ye10 kusasa. Tyelela iAids Healthcare Foundation kwikhasi lethu lonxibelelwano lweFacebook ngeenkcukacha ezithe vetshe.

* November 30: Bhangra Dance Party, umjuxuzo ojoliswe ukulwa ubundlobongela nokuxhatshazwa kwamakhosikazi nabantwana. ENelson Mandela Community Youth Centre, eChatsworth, eDurban ixesha yintsimbi yesihlanu. Itikiti yiR50-00.

* November 30: IJes Ford Foundation- Iphulo lokufundisa eMolweni naseHammarsdale. Ungatsalela umnxeba kwiJFF 0861 333 449.

* December 5: Jes Ford Foundation Christmas Party ezakuba isenzelwa abantwana abangamashumi amathandathu anesine abangamaxhoba okuxhatshazwa ngesondo. (Amatyala aqhubeka kwinkundla yasePinetown). Kukho iincwadi zokudlala zabantwana ezingamashumi asixhenxe kukwafunwa namavolontiya eDurban. Ungatsalela umnxeba iJFF 0861 333 449

* December 6: Jes Ford Foundation- Christmas Party eScottburgh yenzelwa abantwana abalikhulu namashumi amabini abafuna iinkonzo zentuthuzelo kwisibhedlele iGJ Crookes, izipho zeKrisimesi ziyacelwa. Ungatsalela iJFF 0861 333 449 eScottburgh ngenkcukacha ezithe vetshe.

* December 11: Ingxoxo noSekela Mphathiswa wesebe lezoBulungisa uJohn Jeffreys malunga nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi nobundlobongela kumanina nabantwana. Indawo: AFM Church, eChatsworth. Ixesha yintsimbi yeshumi kusasa. Ukubhalisa indawo kubalulekile, yenziwa mahala. Ungatsalela uSam Pillay 082 954 4835

EKapa

* November: Ingxolo yamagubu-“Into onokuyibetha ligubu kuphela”. Company Gardens. Unganxibelelana noCeleste Solomons 083 981 7962

* November 28: Umdlalo wegalufa- “Amadoda abetha ibhola, hayi abafazi”. Oku kuqhubeka eRondebosch Golf Club. Ngeenkcukacha ungatsalela uCeleste Solomons.

* November 29: Ubuzali obububo eSt Annes Homes. Ngeenkcukacha ungatsalela uNarwhaal Jacobs 021 762 0116.

* November 30: Marketing/GBV Awareness. Unganxibelelana noSusan Fernandes kule dilesi: sfernandes@telkom.net

* December 7: Ukukhuselwa kweentsapho. Indawo yiDes Grendel Swimming Pool eGoodwood. Ngeenkcukacha ezithe vetshe ungatsalela umnxeba kuTheresia Buys ku021 448 8513