Thandi Modise

Usihlalo
wendlu Bhunga lamaphondo NCOP uThandi Modise uzimase inkomfa yamazwe angogxa
beli kuphuhliso iBRICS nabanjelwe kwelase Ndiya ukusukela ngo Lwesihlanu
ogqithileyo. Le nkomfa emxholo wayo ogxile kubulungu bamanina kwipalamente
zalamazwe ijolise ukukhangela amacebo okulwa nengxaki zemozulu eguquguqukayo
kunye namacebo okuqhubela phambili uphuhliso oluzinzileyo kulamazwe angamalungu
alendibanisela. Thandi Modise wenze intetho yakhe kulenkomfa ngomhla wamashumi
amabini egameli lamanina elizwe loMzantsi Afrika.

 Indima
yamakhosikazi ukuqhubela phambili imigomo yophuhliso oluzinzileyo kwihlabathi
ngomnye wemicimbi ephambili kulengxoxo. I National Council of Provinces
inoxanduva lokukhokela inkqubo zikarhulumente kumaphondo oMzantsi Afrika.Ilizwe
loMzantsi Afrika libhiyozele inyanga ka Agasti nje ngenyanga yamanina ngenxa
yendima yamanina ukusukela kuqhankqalazo lonyaka ka 1956, nalapho babechase
inkqubo yamapasi.