Thuli Madonsela: ‘Isigwebo sentambo sinyhasha amalungelo oluntu’

Njing. Thuli Madonsela UMFANEKISO: Henk Kruger/ANA

Obesakuba nguMkhuseli woLuntu uNjingalwazi Thuli Madonsela, osebenza njengeNjingalwazi kwezomthetho kwiYunivesithi yaseStellenbosch, uthi isigwebo sentambo sinyhasha amalungelo oluntu. 


Ebethetha kwiYunivesithi iFort Hare eMonti ngoLwesine kwisifundo sasesidlangalaleni malunga noMgaqosiseko oqamele ngeenguqu. 


UMadonsela ephawula malunga noku nje, kulandela izankxwe eziphuma nkalwana zonke zokuba makubuyiswe isigwebo sentambo esasiqhutywa kweli lizwe ngexesha lengcinezelo kulandela ukubulawa nokudlwengulwa kwamabhinqa ngamadoda. 


“Ingxaki ngesigwebo sentambo kukuba ngumyalelo oye uphume kumbuso wokuba ubani makabulawe. Xa kwenziwa inkqubo yesigwebo sentambo kuye kucelwe umntu ukuba ibenguye obulalayo. 


“INkundla yoMgaqo Siseko yathi ke le asiyondlela eyiyo, kuba ayichazi Mzantsi Afrika esifuna ibenguwo kuba siyasihlonela isidima somntu kwanamalungelo oluntu, sikwenza oku siqamele ngoMgaqosiseko,” utshilo uMadonsela. 


“Akukho nto kuMgaqosiseko ethi akunakubakho sigwebo sentambo kodwa xa siqwalasela umbandela wesidima somntu nokubaluleka kobomi, kwabonakala kusemdleni woMgaqosiseko wethu neenkundla ukusebenzisa uMgaqosiseko ukuguqula indlela esicinga ngayo kwanendlela esenza ngayo izinto,” kutsho uMadonsela. 


Ethetha ngembubhane ejoliswe kumanina aselula kweli lizwe, uMadonsela uthe: “Sibona inani elimangalisayo lamabhinqa aselula libhubha. Ngendlela ekwenzeka ngayo izinto, ungafunga uthi ukuba ingathi kuvunjululwe uSathana nedimoni ndaweni ithile apha eMzantsi Afrika nojolise kumabhinqa aselula.” 


Kumbandela wokuhlaselwa kwabemi baseAfrika, behlaselwa ngabemi baseMzantsi Afrika, okaMadonsela uthi olu luhlaselo ngokobukhaya okanye ngokweAfrika, watsho ekukhalimela. 


“Andikhange ndibone amaPhuthukezi, abaseSweden okanye amaJamani ehlaselwa. Into ebonakalayo kukuhlaselwa kwabantu abafana nathi balapha eAfrika,” utshilo uMadonsela.