THUMELA EYAKHO INCWADI EYA KUMHLELI NGE-SMS okanye NGO-WHATSAPP ku 063 721 1547

Ndingumhlali ePeddie kwilali yaseHamburg; sinengxaki yombane, uyakwazi ukungabikho iiveki ezimbini sifownele kwaEskom soze ufumane mpendulo akho nyani bayakwazi ukuza kodwa bangasebenzi nangoku oko bumke ngoLwesithathu 13 December asikafumani ncedo, ingaba iseyiyo na inkonzo esulungekileyo kaEskom yokusigcina ebumnyameni simoshakalelwa zizinto? – Umhlali, eHamburg