*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsApp 063 743 9538

Khanisincede nivakashele kwisebe lakwaSASSA eCumakala khe nive ukuba kwenzeka ntoni, asincedakali oko kwakumke iNetwork ngoLwesibini weveki ephelileyo; sivuka sihlale ilanga lonke, sicela uncedo!

-Okhathazekileyo, eCumakala