*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

INgaba yintoni le siyivotelayo? Ndingumhlali eZazulwana eGcuwa, oko kwakuthethwe ngebhulorho; kunzima nokuba abantwana bawele xa kunetha kuba uyagcwala umlambo!

Akwenziwa kwaToilet, ndithetha ke ngaba banamanxiwa kudala nabo bethenjiswa ngombane nguceba, kutyiwa imali qha akukho kwanto siqhathwa ngayo.

– Umhlali, eGcuwa