*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Ndilapha kuQumbu, eMhlontlo. Ndifuna ukuqonda njengokuba sivotile gqibe kuthiwe masiphelelwe ngumsebenzi lo sodolophu wethu unjani kanti?

-Oxakiweyo, kuQumbu