*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Molo Mhleli, sasiphangela kwesi sibhedlele siziContract Workers iminyaka emine yaza yaphela iContract.

Zange siphinde siqeshwe phaya, kwiindawo zethu kukho abaqeshwa abatsha kodwa kudala sifuna umsebenzi. Sicela umbutho ungenelele kule ngxaki sikuyo. – Okhathazekileyo, eMonti