*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Bhota mhleli we-I’solezwe. Ndikhathazwa yinto ebiqhubeka kumlo phakathi kukaNkosinathi Joyi noBaleni.

Okunjeya ukubambana ide yonzakale enye iBoxer. Ebephi umthelekisi? Khona iXaba Promotions ithini ngala nto?

Athi asokugqiba uMatiti athi ubadibanisile ukuze baxolise ebantwini for ntoni? Ngento abayivumeleyo!

– Mnu * . Fati eLambert’s Bay, eKapa