*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Ingekaqiniswa ingalo yomthetho kweli lizwe siseza kuthetha emva naphambili.

Xa ujonge ukubulawa kwabantu nezigwebo ezifunyanwa ngabophulimthetho uye ubone ukuba iseza kuqhubekeka le nto yokubulawa kwabantu abangoomama nokuphangwa nokuthengiswa

kweziyobisi kwiindawo esihlala kuzo.

– Casper Mila, eRhini