*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Ndingunogada kwaNceda Cleaning and Security Services, siyahlukumezeka!

Iiholide asizibhatalwa, bathi ngumthetho kaLabour noPSIRA!

– Okhathazekileyo, eKapa