*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Oka Mazantsi / Antoni ebesebenza phaya kula ofisi yoMkhuseli Woluntu, phaya eBhisho!!

Nabo bayangqina okokuba phaya kweyeThupha (Agasti) 2017 babekhe bafumana i-imeyili evela kwesi sigqeba sekomiti ebhalwe ngoka “S Mbawu”

ngelo kuza kufaka izityholo abazenze ngokwabo ngakuceba wabo wewadi kwaye bayibeka yacaca neyokokuba baceba ukwenza utshintsho kwilisti yabahlali eyayisele yaphunyezwa ngo1996.

Kulapho babaxelela khona ngelokubacebisa ukuba ayiqhelekanga lo nto mabahambe baye kuyixelela abaza kuxhamla kwizindlu lo nto.

Kuba iza kubangela ukungavani ekuhlaleni.

Nabo ke abazange bawuzisa loo “mkhonyovu” kuba besazi okokuba bazithaphulele bona ezo nombolo kwanabo basondele kubo kwaye sezithengisiwe ezinye izindlu.

Yiyo lo nto sifuna kubanjwe amagosa kwela sebe ngokuncedisana nabo.

NaseBCM nayo ikomiti mayixhentsiswe ngemibuzo kwiinkundla zomthetho!

– Mnu D.M. SIGONYELA (ward25), WATCH-DOG!