*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Phaya kwaFood Lovers, ingakumbi kula ndawo yamanzi, uyaphela nomvandedwa obunawo yimpatho yabo.

Xa ungena wamkelwa ngoncumo, uyakhululeka ngaphakathi evenkileni ngenxa yabasebenzi abanobubele.

Banobuntu kakhulu, ndifuna ukuthi kubo mabaqhubele phambili bangayiyeki into abayenzayo.

Ezinye iindawo azifani nale yabo. Nofikayo ufika abenjeya naye. Impatho entle yinto yaseVincent, xa ulapha uyaphola.

– MaDlamini waseMdantsane,

kwaNU 1