Trollip: Undothusile uMvenya

NDOTHUKILE! Eli ligama elisetyenziwe ngu-Athol Trollip ukuchaza iindaba zokulahla esikhundleni zikaVeliswa Mvenya, usihlalo weDA eMpuma Koloni.

UMvenya uthumele imbalelwano kwisigqeba sephondo edandalazisa izizathu zokulahla kwakhe kwiDA.

Ethetha nephephandaba I’solezwe lesiXhosa oyinkokeli yeDA eMpuma Koloni uTrollip uthe, ukwiinzame zokubamba indibano noMvenya ave ukuba yintoni le ebangele ukuba alahle kwiDA.

“Ndifuna ukubamba indibano kwakunye naye ndive unobangela wokulahla kwakhe. Andifuni nokuyifihla eyokuba indothusile into yokulahla kwakhe,” kutsho uTrollip.

Ngethuba ekrwecwa liphephandaba I’solezwe lesiXhosa, uMvenya ucele ukunikwa ithuba lokwetyisa isigqibo “esibuhlungu” asithabathileyo. “Ndicela singathethi namhlanje (Lwesine). “Andikho kwimo elungileyo ukuthetha ngalo mba,” utshilo uMvenya.

Umbutho olawulayo i-ANC eMpuma Koloni uthi awothukanga kukulahla kukaMvenya.

“Kudala sibaxelela abantu bakuthi ukuba mababuqwalasele ubuhlanga obukwiDA,” kutsho uMlibo Qoboshiyane, isithethi seANC eMpuma Koloni.

“Lo mbutho iDA uyazibonakalisa ukuba ubunganga bawo bukubantu abamhlophe,” utshilo uQoboshiyane.

UMvenya wonyulwa njengosihlalo weDA eMpuma Koloni kweyeNkanga ngo2014 kwinkongolo yombutho yephondo eyayibanjelwe eJeffreys Bay. Kule nkongolo, iqela elithile kwiDA lalifuna * -Edmund Van Vuuren ukuba onyulwe endaweni kaMvenya “kuba babesithi uMvenya akanalwazi lommandla waseNelson Mandela Bay” apho umbutho iDA ifuna ulawulo khona.

Phambi kokungena kwezopolitiko, uMvenya waseNgqamakhwe ebefudula esebenza njengotitshalakazi.