#TruTalentAwards: Iwonga italente yeMpuma Koloni itrufm!

EMVA kweenyanga zokusebenza nzima, ikhangela italente kwiidolophu eziliqela zeMpuma Koloni, ngoku lifikile ixesha lokuba iTruFM iwonge abo baphumelele ugqatso.

NgoMgqibelo we30 kweyeSilimela 2018, kwiHolo leSixeko saseMonti (City Hall) – esi sikhululo seSABC siza kube sibhengeza ophumelele kwibakala lokusasaza, elomculo nomdaniso.

Kwezi nyanga zigqithileyo, iTruFM ibixakekile ikhangela umsasazi, imvumi kwanomdanisi kwiindawo ezifana neMdantsane, Bhisho, Bhofolo, Komani, Mbizana, Mthatha, Monti neMaclear.

Isibini esiphezulu (Top 2) ebe sikhethwe kwibakala ngalinye, kwidolophu nganye, besibizelwe kucweyo belubanjelwe kwiziko leSABC eliseBhisho kwinyanga kaCanzibe.

Abo bakhuphisana kwibakala losasazo bebephantsi kweliso likaMasi Mdingane onguManejala weeNkqubo zeTruFM, abomculo behoywe nguMojalefa Thebe kwakunye noIsrael Mosehla; ze abomdaniso bachitha impelaveki nomakhwekhwetha womdanisi uSimphiwe Mba.

“Abangenele kwibakala losasazo bebenikwa ithuba lokuzivavanya kwiinkqubo zesikhululo zaphakathi evekini; abomculo bebeshicilele iingoma zabo nebe zidlalwa kumaz’ omoya wesi sikhululo ze abo bajay’vayo benza imiboniso yevidiyo nebixhonywe kumakhasi wonxibelelwano weTruFM,” kutsho uBusi Mbatsha oliBambela Manejala kwezeNtengiso kweli ziko losasazo.

Ophumelele kwibakala ngalinye kwi2018 tru Talent Awards uza kubhengezwa kumsitho oza kube useCity Hall, eMonti ngoMgqibelo umhla we30 kweyeSilimela 2018.

UVusi Nova, Asanda Mqiki, Professor, uDJ Sbu (osisithethi sembeko) kuquka nabo bebekhuphisana – baza kutshintshiselana ngengoma eqongeni.

“Ophumelele njengomsasazi uza kumka efumbethe ishumi lamawaka eerandi [R10 000 ], atyikitye isivumelwano sengqesho sonyaka njengomsasazi weTruFM, ngokunjalo axhamle neData engu5GB yakwaVodacom iinyanga ezintathu.

Okhethwe kwicandelo lomculo naye uza kuhamba nesixamali esiyi-R10 000; anikwe nethuba lokushicilela ingoma eprodyuswe nguMojalefa Thebe [ owaziwa ngokuprodyusela uZahara uLoliwe noPhendula ] kwakunye nemvumi uIsrael Mosehla, aze axhamle kwiData yakwaVodacom engu5GB iinyanga ezintathu.

Ophumelele kwicandelo lomdaniso afumane iR10 000 kwakunye neData engu5GB yakwaVodacom,” kucacisa uMbatsha.

Amatikiti aseComputicket naseShoprite ngeR150.