U-Andazi lihashe laseMbhashe

Ndipheni amanzi ndithobe unxano,

Ndibolekeni itshefu ndosule umbilo,

Ndinikeni ikhukho noba ngumahambehlala ndinabe,

Ndibolekeni indlebe ndihlab’umkhosi,

Ndiniken’ izikrweqe zakuthi ndigalele ngazo zonke,

Ndinikeni iqhiya ndiboph’ uvalo,

Naku ndifikelwa yimivuyo nemincili xa kunje,

Ndingumnt’ oyithandayo int’ entle nencomekayo,

Ndingumntu onekhwele nehlombe.

Kungako ndisithi !

Nxarha kaMadlokwana,

Igxagxa elibomvu elalisebenza kwaWayidlokova,

Alizange layity’ imali lisekwamlungu ,

Tik’ayivumani nempokotho,

Ntinga ntakandini !

Ubhabhel’ emafini uxel’ inqilo,

Ugxanye ugxabhazise ubashiye ebugxwayibeni belibele kukugxelesha bekugxeka ngenxa yomona,

Utyityimb’ uxel’ intambanani itshil’ esibhakabhakeni,

Bathethile abakhulu, nezikhakhamela,

Zithethile izikhulu nezikhwivivi,

Bathethil’ oongxowankulu, noongxowayibotshwa,

Zijongil’ indwalutho, nezithwalandwe,

Bathi kunjenjenje kungenxa ka “Andazi”,

Kutheth’ uNodeliqabaka ngoku,

“Uth’ uzuhamb’ ungemi ujonge phambili okwebhaku liland’ekhondweni Dibashe”.

Nyamezelani mawethu kusombuluk’inamba yaseMazizini,

Nyamezelani mawethu liyavakalelw’ithole likaNgwane,

Wathimla wathintitha wabhodl’uNonyubela ebhekisa kwihashe lomdyarho lasemathileni,

Ndibhekisa kwinjuze enomkhitha * ”Andazi”,

Sisitutsututsu esimbal’ umdakana esibhexeshwa yidyoki eyidyongo,

Ndinebhongo ngawe Chwam’elihle,

Nkunzi egcwel’ ingqiqo nenkcubeko yakwaNtantala,

Ngendisithi unomkhith’ okwehashe ntonje ndithetha ngehashe,

Andazi nam ndithethe ndithini,

Andazi nam uba ndibhekise ndithini,

Ntonje akuvumi ndithule,

Andazi ndithini ngodakamnyama ophakamileyo waseTyekelebende,

Ndithethe ndithini xa ndomelwe ngamathe?

Aphel’emqaleni .

Ntengu !Ntengu !Macetyana

Yatsh’intaka yasentsomini icing’icebo,

Ndingakubonga ndithini mdak’omnyam’ongeva sepha ?

Kuphele amazwi okubonga,

Ndidele umqulu iyadi ndingazibalanga,

Ndikukale ngamehlo ndakwenz’ amanz’ omphokoqo,

Lizenzel’imbali nodumo ihashe likaNkunzi abayikhuz’ukuhlaba, ingekahlabi phesheya kweNciba kwiBerlin Novemba,

Lasishiya sibambe ongezantsi,

Uyenzil’ imbali umkhuluwa kaAsinamali kumhlaba waseMbhashe kubukelwe zizizwe ,

Sasala sithe nkamalala,

Usaya kude lo “Andazi” zeningamgxeki koko nimxhase,

Ze nimxhase ningamxhwithi,

Andazi uyenzil’imbali kumhlaba kaJonguhlanga,

Ndee cakatha kumathafa akuBomela ndingazange ndawubek’umcondo, unobangela ngenxa ngu “Andazi”,

Livakel’idumas’ezizweni bathi bayaliqula bayaligangatha suka wababhulela amasaka,

Ayindim ndenzeni nam Andazi,

Phala kuhle “Andazi” kukude engqinibeni.

Into engqangqasholo ngokwengqangqolo yaseNqabarha,

Liyazingca iDutywa ngawe hashe ndini,

UMbhashe uzingomba isifuba ngawe,

Siyazingc’isizwe sikaGcaleka ngalo “Andazi wodumo”,

Aah! Zwelonke!

Sithi tatalahoshe kuwe Nkunz’eyafunga ayajika namhla kunzima,

Ngenxa yobungqindilili bengqam yolwimi lwam,

Ndithi tshotsh’ubekho bhutana,

Ndithi tatalahoshe kwiNqabarha neziphaluka ngokuxhas’ubhutana ningamxhayi,

Aah! Jonguhlanga!

Sibamba ngazo zozibini ngokusibolek’ithafa lokuzilolonga kweli qegu,

Sithi huntshu kwidyoki eyidyongwana ngothando nobubele,

Uzise udumo nokhanyo kwimfama ezifana nam,

Ucime ubuyilo wavez’ubuciko kumathintitha afana nam,

Ubuntshatsheli buyasetyenzelwa akusi bukhona ayilovukazi,

Ndifikelwa lulonwabo, imincili nemivuyo xa kunje,

Kuthi mandikuthi jize ngeli gama lam, ndith’unguNodeliqabaka.

“NINGANYEBELEZELI KUSAZAWUDLALWA”