Ubanjiwe owasetyhini obulele owakwakhe

Kwingxwabangxwaba engaziwayo ukuba yeyantoni ebiphakathi kwezithandani ezibini zaseMotherwell eGqeberha, iphele ithatha ubomi bomnye.

Ngokwengxelo ephuma emapoliseni, inkosikazi eneminyaka engamashumi amabini anesithoba ubudala, ihlabe yabulala indoda ebincuma nayo ngobusuku bangoMgqibelo.

Indoda ebhubhileyo inamashumi amathathu anesibhozo ubudala ngeminyaka (38). Ihlatywe entanyeni leli nenekazi yabhubha kwangoko.

Ezi zithandani bezihleli eWells Estate kwisitalato iDebe emva kwentsimbi yokuqala ekuzeni kusa ngethuba lo wasetyhini ethatha imela ehlaba le ndoda.

UCaptain Gerda Swart uthi indoda ibhubhele kwindlu leyo yabo, ze yona le ntokazi yabanjwa kwangoko, kodwa ngaphandle kwamasango endlu yabo.

USwart uthi oyena nobangela awukaziwa usaphandwa ngamapolisa. Igama lexhoba alikachazwa njengoko kusekutsha kwaye nezalamane zingekaziswa zonke.

Le ntokazi ijongene netyala lokubulala kwaye iza kuvela kwiNkundla yamaTyala kungekudala.