Ubanjiwe owasetyhini owafaka ibango lobuqhophololo kwaOld Mutual

ULindeka Patricia Ntlokwinendaba (41) ubanjwe ngoLwesithathu umhla weshumi elinesihlanu (15) kuCanzibe 2024 ngezityholo zobuqhophololo yinkundla yolwaphulo-mthetho olukhethekileyo eMthatha.

Oku kubanjwa ibizinzame zentsebenziswano yecandelo lophando lolwaphulo-mthetho lweeHawks eMthatha (SCCI), iGunyabantu lezoTshutshiso (NPA) kunye nenkampani yeinshorensi yakwaOld Mutual.

UNtlokwinendaba wabhalisa ongasekhoyo uMfunxuse Golden Mvinqi kwaOld Mutual njengotata wakhe ongamzaliyo (stepfather) nangona engenguye, ngokokutsho kwesithethi seeHawks eMpuma Koloni uKapteni Yolisa Mgolodela.

“Le ndoda ikhankanywe apha ngasentla yabhubha ngomhla we21 kweyeSilimela ngo2018 waza uNtlokwinendaba wafaka ibango ngesizathu sokuba wayeyintombi engazalwa (stepdaughter) yile ndoda ibhubhileyo. Imali engangeR20 000 ihlawulwe ngempumelelo ngabakwaOld Mutual kuNtlokwinendaba,” utshilo uMgolodela.

UMgolodela uthi kamva, iOld Mutual ngexesha lophicotho-zincwadi yaphonononga ibango elingeniswe nguNtlokwinendaba yafumanisa ukuba akayontombi yale ndoda njengoko wayetshilo, wayengumhlobo nje womtshana wale ndoda.

Ngaphaya koko, kuthiwa kwafumaniseka ukuba akukho mnikelo wenziwa nguNtlokwinendaba malunga nomngcwabo wale ndoda.

Kuthiwa iOld Mutual yabika lo mba kwiqela lophando lweeHawks elizinze eMthatha nelijongene nolwaphulo-mthetho olunobuzaza kwezorhwebo kweyeNkanga ngo2020 ukuze kwenziwe uphando olunzulu olwakhokelela ekubanjweni kukaNtlokwinendaba ngomhla weshumi elinesithathu (13) kweyeKhala ngo2021.

IiHawks zithi wavela kwinkundla yolwaphulo-mthetho olukhethekileyo eMthatha nalapho wakhululwa ngesilumkiso kwangolo suku lunye lokubanjwa kwakhe.

Emva kokuvela izihlandlo eziliqela enkundleni, uNtlokwinendaba ufunyenwe enetyala kule veki.

Ugcinwe eluvalelweni elindele ingxelo kanontlalontle phambi kwesigwebo kwaye uya kugwetywa ngomhla wesine kweyeSilimela ka2024.