Ubanjiwe ugqirha owenze ileta yomgunyathi

Ibutho lophando ooKhetshe (Hawks) babambe ugqirha onamashumi amane anesine (44) kwisibhedlele sasePolokwane iRethabile Health Centre kulandela ileta yomgunyathi ebifuna imvume yokufumana iipilisi zokuthoba iintlungu ezibizwa ngokuba yi (morphine) kumaziko empilo abucala iiKhemetsi ukutsho.

Iingxelo zithi, lo gqirha ungummi waseNigeria ebesebenzisa isignitsha yoogxa bakhe emsebenzini xa efaka isicelo sezi pilisi (morphine).

Isithethi sooKhetshe eLimpopo uKapteni Matimba Maluleke uthi, bafumana isikhalazo esisuka emntwini malunga nelo gqiza obanika iipilisi ezingezizo. Isebe lezempilo kula mmandla lithi lizakuqhubekeka lisilwa ubuqhophololo kwisebe labo.

Lo gqirha kulindeleke ukuba avele phambi kweenkundla zamatyala aseMankweng kwalapha evekini.