Ubanjiwe umongikazi othengisa iiARVs

Limiselwe inyanga ezayo eyeThupha ityala lo- mongikazi waseLimpopo othengisa ngeepilisi iiARVs, nobebanjwe ngooKhetshe (Hawks).

Lo mongikazi uMokgadi Ramusi uvelile izolo phambi kweenkunlda zamatyala ePolokwane ngetyala lokuba neepilisi iARVs, nalapho aye wakhutshwa ngebheyile yewaka leerandi (R1 000).

URamusi ubanjwe kule veki ngooKhetshe emva kokuba zithe zahletyelwa ukuba uyazithengisa. Ezi-ARVs ibiziibhotile ezingama-24 nezixabisa imali engange R7 500.

Isithethi sesebe lezempilo kwela phondo uDerick Kganyago uthe, oku kwakuba sisifundo nakwabanye, yanga angafumana isigwebo esiqatha.