Ubekwa kwikhaya lokugqibela umsasazi we-trufm

Umsasazi ongasekhoyo we-trufm uXola Stefaans

ISIKHULULO seSABC, i-trufm, iya kumkhumbula ngomoya ophantsi nanjengomntu obenoxolo umsasazi wayo osutywe kukufa uXola Stefaans.

UStefaans, owazalelwa eSummerville eAddo, eMpuma Koloni, ngo1978, usweleke ngomhla wesine kweyoMsintsi 2019 emva kokugula ixeshana.

“UXola ebengumntu ozolileyo nonomoya ophantsi . Benelizwi elinendyondyo ethi ndiphulaphule kumaz’ omoya. Ebenendlela yokutsala abaphulaphuli kwiinkqubo abezenza,” kutsho uMasi Mdingane obambele njengoManejala we-trufm.

UStefaans uzibandakanye ne-trufm ngomhla wokuqala kweyeSilimela ngo2008 njengomsasazi wenkqubo yangeeCawa iThe Nest. Uye kamva wenza inkqubo iJoyride kwanezemidlalo kwinkqubo yeBhrakfesi.

Phambi kokuzibandakanya nesi sikhululo usebenze kwizikhululo zikanomathotholo ezifana neBay FM ne-Emmanuel Haven FM.

Ugxa kaStefaans kwidesika yezemidlalo etrufm, uLunga Mantakana, ubhale kuFacebook esithi kuza kubanzima ukumlibala uStefaans.

“Ebengengogxa wam emsebenzini nje kuphela, kodwa mna naye besabelana ngezinto yinto kuquka nezo zisondeleyo kuthi. Besihlala sincokola ngemiba etshis’ ibunzi kwidesika yezemidlalo, ebenenkani ke umf’omkhulu, enolwazi, efele ngamava ekwathanda nomculo weDeep House,” kubhala uMantakana.

UStefaans, ofunde eDamelin College for Journalism and Public Relations naseWestern Cape Technikon for Broadcasting, ushiya umama wakhe, udade wabo nabantwana bakhe ababini uAxola noSibusiso.

Kulindeleke abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo umhla we14 kweyoMsintsi kwikhaya lakhe eliseMotherwell eBhayi. Uphumle ngoxolo Dikela!

QAPHELA! IiAudition ze-truTalent Search ebeziza kubanjelwa eNgqushwa kule mpelaveki azisayi kubakho de kugqithe eli xesha linzima, umhla wobuya waziswe.