Ubethwe de wonzakala umfundi ngenxa yokucotha

Isandla somfundi oyintombazana (22) owenza uGrade 12 eSandi High School eNgqeleni obethwe ngutitshala kuba efike emva kwexesha eklasini. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

ISebe lezeMfundo eMpuma Koloni linqumamise utitshala wesikolo samabanga aphakamileyo iSandi eNtsundwana eNgqeleni ojongene nezityholo zokubetha nokonzakalisa isandla somfundi oyintombazana nanjengoko liqhuba uphando lwangaphakathi ngezi zityholo.

Oku kuza emva kokubonakala kwesandla esidumbileyo somfundi oyintombazana waseSandi High School kumakhasi onxibelelwano esitywatyushwe kanobom ngoswazi ngutitshala wakhe kuba ethe wafika mva kunabanye abafundi eklasini.

Ngokwengxelo epapashwe ngoweKhula Community Development Project uPetros Majola ithi, umfundi lo ebeleqa izifundo zasekuseni esikolweni nafike iyimizuzu emibini ibethile intsimbi yesixhenxe (7) nababelindeleke ukuba bafike phambi kwentsimbi yesixhenxe (06:45) yena nabanye abambalwa bafika mva kunabanye. Uthi uye wabethwa nabo bambalwa bafike mva kodwa waziva yena ukuba wonzakele esandleni.

Ingxelo iqhube yathi sele ichazile le ntwazana kutitshala wayo ukuba iyaqaqanjelwa zange abenalo nelimdaka ilizwi koko wamtyhola ngokumenyelisa. Kukwavakala nokuba bekukho iingxelo ezithi akahambi ngasandla xa ezixela ukuba akazukuza esikolweni uyaqaqanjelwa.

UMajola usikhalimele esi senzo esithi umntwana ubuyele esikolweni emva kweminyaka ehleli kuba eneenjongo zokuphucula impilo kwanekamva lakhe. Umfundi lo wenza uGrade 12.

ISebe lithi liye likhuthaze abazali ekubeni bazichaze emaPoliseni izenzo ezinje. Lithi kodwa kunjalo, lingakwicala lomfundi likwakhuthaza nomzali ayokuvula ityala nangona neSebe lizoqhuba nophando lwalo lwangaphakathi.

Umfundi uzakufumana ululeko ngokwasemphefumlweni kwakunye nabazali bakhe.

UGade usikhalimele kabukhali esi senzo ngakumfundi.

“Sihlab’ikhwelo kuye nabanina kuquka ootitshala baziguzule kwaye bahambele kude kwizenzo ezifana nezi. Abo basilelayo ukwenza oko baya kubona izivumelwano zabo zengqesho zipheliswa,” utshilo uGade.