Ubethwe wabokoboko kusithiwa unamadimoni

Unathi Jonas

Intwazana eneminyaka elishumi elinesithathu (13) yaseDaza, eTsomo, ibokoboko ebusweni nasemzimbeni emva kokubethwa ecaweni kusithiwa ikhutshwa amadimoni.

Ixhoba * -Unathi Jonas ubanga ngelithi ubethwe ngoomama ababini bebandla iLove of God, besithi bamkhupha idimoni kumsitho wale tyalike obubanjelwe kwintente ebikule lali yaseTsomo ngoMvulo wale veki.

Umama wexhoba, uGcotyelwa Zwakala, uthi inkxalabo yakhe kukonzakele kakhulu entloko nasemqolo komntwana wakhe. “Ukuba sokuze akwazi ukuzala ndizakuthini, ukuba uchaphazeleke engqondweni, kuba unamahlwili entloko,” kutsho uZwakala ebonakala exhalabile.

“Umntwana wam akonanga ngokuya ecaweni, into embi nendikhathazayo yile yokuba axushwe oluhlobo. Mna ndimazi engamadimoni kuba zange ndeva sikhalazo esisuka esikolweni ngaye,” utshilo uZwakala.

UZwakala uthi into emenza angaxoli kukuba uzidinile eyokusabela kwabamama babethe umntwana wakhe bengakhange baye bona ukuyokucela uxolo kuye. Uthi uthe sele efikile baye bamdelela bebonakalisa ukungazisoli ngale nto besithi le yinto yangaphakathi ecaweni ayithethwa.

UJonas uthi sokuze ayilibale loo mini ebexushwa ngayo ngabamama.

“Kusaqaqamba umqolo ingathi ndisabethwa nangoku ndihleli kule ndawo ndikuyo. Ebusuku andilali zintlungu, intloko ingathi ixhwithwa iinwele. Kunzima nokuma ixesha elide ndiyawa sisiyezi.

“Ecaweni bendisiya ukuba bendiyokufuna iintsikelelo njengamntu xa kubhalwa iimviwo esikolweni, khange ndiyazi ukuba ndiyokubulawa ngezandla. Bebendixusha ngamadolo esiswini nasentloko bendixhwithwa kabuhlungu bethetha ngezilwimi.

“Ndifuna babhatale kuba ndiyayazi abazukubanjwa lakuphelela esithubeni ityala lam,” lidize oko ixhoba.

UZwakala uthe: “Umntwana wam uhlazekile kuluntu, kuhlekiswa ngaye phambi kwabantu kwaye nelali ijongile.”

Olu sapho luthi luzakuvula ityala emapoliseni aseTsomo kuba kudala belinde icawe kwakunye naba mama bayokuxolisa, abakafiki nangoku. Uthi uzenzile iinzame zokulinda esithi wenza ubuntu ngokubalinda angayokuvula ityala kodwa uthi naye wanele ngoku.

Umfundisi weli bandla, uPastor Phila Ndabula, uyibhatalele ugqirha le ntwazana walucela uxolo kusapho nangona nje bona abenzi bobubi bengekayi. UNdabula ukhabe ngawo omane esithi akabethwanga umntwana koko ucinezelwe.

UNdabula ebekhona ngaphakathi ngethuba kusenzeka oku nangona esithi ebesemoyeni naye uqaphele sekukudala. Uthi uyavuma ukuba uyenzile impazamo ngonganqandi kwangethuba de abe uyonzakala umntwana.

Kwimpendulo yokuba uzakuthatha amanyathelo athini ngakwabamama uthe: “Andizukubanqumamisa kuba bebelawulwa ngumoya kodwa ndibaxelele ukuba bangaphinde babethe kwaye bakhe bame ukuthandazela abantu mabaprofethe kuphela. Bekungaliwanga naye umntwana, bekukhutshwa amadimoni,” kutsho lo mthanjiswa weNkosi.

USibonda wamaShweme uKenneth Mcoki uthi ulikhulule usapho ekubeni luvule ityala emapoliseni ukuze kohlwaya aba mama babethe umntwana. Uthi oku kubonise indelelo kuba lityeli lesithathu bebizwa kwindibano bengafiki. Izolo ilali, uPastor nosapho babambe indibano malunga nokusombulula le ngxaki kodwa oomama abonzakalise umntwana akhange babeyinxalenye nayo.

“Inkonzo siyazi iyindawo yokuphulisa nokuthandaza, hayi ukonzakalisa abantu. NoPastor uyabakhusela aba mama kuba ngeze nabo kwindibano uze yedwa kutheni… Intente iyasuka ngoMgqibelo elalini.

UZwakala uthi uzakuvula ityala namhlanje (Lwesine) kwisikhululo samapolisa aseTsomo.