Ubhaqiwe umntwana obeduke nempelesi ekliniki

Ubhaqekile umntwana ononyaka omnye neenyanga ezilithoba welokishi yaseVuley Valley eGcuwa. Umntwana ogama linguThalethu Booi ebelahleke kuMvulo wale veki ngethuba esiwa yimpelesi yakhe uThandeka Nteshe kugonyo, kwiklinikhi ekufuphi nesibhedlele saseGcuwa.

Umama womntwana uTabisile Booi (31) uthi ebengasabuboni ubuthongo sukela oko kwenzeka esisehlo. “Bendizokulala njani, ndicimela njani ndingamazi umntwana wam ukuba ebephi, enziwani. Bekubuhlungu kum ngaphakathi, andiyazi ndingayichaza njani,” utshilo uNtethe.

Uthi kusuke yangathi liphupha ngoku xa kuthwa umntwana wakhe ubhaqekile. “Ndinombulelo ongazenzisiyo kubo bonke abantu abandixhasileyo bendikhangelisa. Imithandazo yenu nentsebenziswano eniyifakileyo ekufumaneni usana lwam.”

Ngokwengxelo, usisi lo uthathiwe ngamapolisa, ibali lakhe lithi uNtesha, uye wadibana nomntu awayencuma naye kudala edolophini eGcuwa, wemka naye engekamgonyisi umntwana. Uthi baye kwindawo yentselo edolophini eGcuwa.

UBooi uthi uNtethe udiza ukuba uye wanyanzelwa yindoda ekubeni kuyiwe kwindlu yesidala eso.

Uthi inkxalabo yam kukuba uthi xa ebebethwa yile ndoda yakhe ebekhala, umntwana ebukele.

Umama kaThalethu uthi umntwana ebemke engenako ukutya watyiswa uphuza-mandla yindoda. Uthi umntwana ufike exwebile sele ekhala ekhwaza umama wakhe.

Ukanti kwiziganeko zakutshanje kubhaqwe usana luphila kwirenki yeeteksi eMount Fletcher, lidlala ngezandla zalo lingazi nokuba lona lilahliwe kwindawo elikuyo.

Usana olu luye lacholwa lungenazinkcukacha, laze laphiwa igama lokuba nguBonolo May lineenyanga ezine kuphela. Ngokwengxelo zamapolisa ala mmandla labhaqwa ngumntu obezidlulela ngendlela.

Kwesesibini isiganeko, kwidolophu yaseCumakala kuMvulo esisuka kuwo, kuthe kwabhaqwa olunye usana oluneentsukwana ezingephi luzelwe, olu sana lufunyenwe lukhala ekoneni yegadi yomzi othile eCumakala.

Libhaqwe ngumnikazi womzi othile emva kokuva isikhalo eso. Lubhaqwe luhamba ze, lunenapkeni kuphela.

Isithethi samapolisa ephondo uKapteni Siphokazi Mawisa, uthi usana luselugcinweni kwisibhedlele sala dolophu.