Ubhasi phezu kokafile!

Ndiye ndijwaqeke ngumsindo rhoqo ndimamela okanye ndibukela okanye ndifunda inqaku leendaba elingokusetyenziswa kwegama elithi ‘kafile’. Oonondaba abafuni ukulibiza nokulibhala eli gama, bakhetha ukuthi ‘k*****’ okanye bathi ‘K word’.

Andazi ukuba ngubani na lo wabafundisa kakubi kangaka ukuba benjenje. Ndithathe ithuba elide ukuyiqonda into yokuba lo k***** nalo ‘k word’ kuliliselwa ngaye ngoonondaba umele ukafile.

Akhona ke namanye endingekawazi nangoku amagama abhalwa ngeenkwenkwezi yile mpi. Andazi buphi ububi ekubizeni igama xa ungalisingise mntwini. Kuqale kwayintoni ukuthi “uNxuba ubize uvan de Kamp ngokafile”?

Abeendaba bamoshwe yipolitiki ehlelele ukuzibaxa ngokungekho ngqiqweni izinto.

Igama elithi ‘kafile’ ligama lesi-Arabhu elithetha umntu owala inkolo yoBusilamsi emva kokuyifundiswa. Kuma-Arabhu ungukafile ukuba akuyamkeli imfundiso yawo emisa * -Ala noMahamadi wawo athi kumelwe kunqulwa yena. Oku akunamkhethe wabala!

ABantu bazuzene neli gama okokuqala ekufikeni kwamaMishinari ngokuthi bale ukwamkela intshumayelo yawo.

AmaMishinari asilela ukuqonda ukuba uYehova/Thixo ayemshumayela wayesele enqulwa kakade ngaBantu, koko bengathi nguYehova/Thixo, besithu nguQamata/ uMvelinqangi/ uMenzi/ uMdali. Ukwala kwaBantu ukwamkela uYehova/Thixo ‘wamaMishinari’ kwakhokelela ekubeni babonwe jengabangakholelwayo kubukho bukaMdali, ookafile ke kuwo.

Akakhange abe nakuqonda ukuba uThixo aBantu bamkhonze kwangaphambi kokufika kwawo.

AsingomaMishinari ke abize wonke umntu onstundu ngokafile, kube yintswela-ngqiqo nengqondo ephuthileyo yamaBhulu engcinezelo ngobuhlanga athi eli gama alikhupha enkolweni alibeka kwabantsundu. Kuwo sibe ngamaqiqisholo ezinto ezingazi Thixo/Qamata!

Emva kwenkululeko, kuphinde kwanda obunye ubutyhifili ngokuthi kuhanjiswe into yokuba eli gama sisithuko ebantwini abantsundu.

Oku kugcine ze komeleza le ngqiqo yobutyhifili bamaBhulu engcinezelo. Ngangendlela urhulumente wedomokhrasi ofune ukwenza ngayo ‘inkwalambisa’ yokwamkela aBantu, uhlwayele ukuba eli gama alimele kuphinyiselwa nje tu; ubuhiba bona obo!

Akukho gama lisisithuko ngokunokwalo de ube ubeka intsingiselo kulo. Ngako oko igama elithi kafile lithuka xa usithi mna ndingukafile.

Kambe ke, ukuba sibuyela kwintsingiselo yemveli yeli gama, nabani na anganguye ukafile, kubandakanya namaBhulu lawo nakakade.

Kunjalo nje, ngokwemveli yeli gama, akhona amaBhulu angookafile (izinto ezingakholelwayo kubukho bukaThixo/Qamata).

Nditsho ndinyanisile ke, ukuthi akhona amaBhulu angookafile! Angaphika ophikayo.

Abezosasazo bagaelela ityuwa enxebeni ke ukukhuthaza ubutyhifili bokuba malingabhalwa eli gama, lisuke linikwe isiteketiso esingenantsingiselo. Liya kwaziwa njani sisizukulwana esizayo ukuba libhalwa njani kwanokuba lintsingiseloni na xa lifihlwa?

Libizwa njani khona ngale ndlela libhalwa ngayo ithi k*****? Iphinyiselwa njani leyo nto? Iloluphi ulwimi, olu lubhalwa ngeenkwenkwezi?

Sukani nimke maan majelo ezosasazo kulo mkhuba! Bhalani into siyive, siyanihlawula madoda! Mandingathengi iphepha-ndaba ndihlawule nelayisenisi yokufikelela kumajelo ezosasazo ze nina nindibhalele ‘isikwirikwiri’.

Sineendawo ezibizwa ngokuba kuseKafilslerha ngaphaya eMount Fletcher. Enokuba igama lale ndawo layilwa njani na, kodwa ligama layo elo. Sineqhalo elithi “Ukuba ngubhasi phezu kokafile” elithetha umntu olawula ngengalo yentsimbi nonguzwilakhe.

Kungokuba ke igama lale lali neli qhalo siza kuzibiza siziphimisele njani kule nto siyenzelwa ngabezosasazo?

Bizani nibhale amagama ngokufanelekileyo bethuna, kubandakanya neli lithi ‘kafile’. Namanye endingawaziyo eniwabhala ngolu hlobo wabhaleni siwazi.

Kambe ke, maningabizi mntu ngokungafanelekanga, nakuyibelek’ ikrwempa kubashumayeli boMaqo-siseko.

Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.