UBobani ucenga abasebenzi

Embindini ngusodolophu uMongameli Bobani ethetha nabasebenzi abakwaye umsebenzi

Usodolophu womasipala ombaxa weNelson Mandela Bay, uMongameli Bobani, ukhuphe umyalelo ongqingqwa kwicandelo lwezolawulo kulo masipala, ukuba liqwalasele ngokukhawuleza izikhalazo zabasebenzi beziko leminxeba kwicandelo lokuhanjiswa kweenkonzo ezingundoqo.

Iinkonzo zime ngxi ngoLwesihlanu umhla wokuqala kweyoMdumba ngethuba abasebenzi kweli ziko bezibeke phantsi izixhobo zokusebenza ngelinyevulela abasemagunyeni betyhola ngelithi, bafedile ukufezekisa isithembiso sokubaqesha isigxina.

Eli ziko lisetyenziswa kakhulu kwizikhalazo zabahlali ngomba wokuvuza kwamanzi, ukugqabhuka kwemibhobho nokucima kombane.

Abasebenzi abangamashumi amathathu anesibini basebenza kweli ziko ngokufakwa yiarhente efunela abantu umsebenzi, bathi umasipala ubathembise ngokuyiqoshelisa phambi kokuphela kwenyanga yoMqungu inyewe yengqesho.

Isithethi salo masipala, uMthubanzi Mniki, ngoLwesibini sivakalise ukuba eli ziko liphinde lavulwa emva kwentlanganiso ebeneziqhamo ezincumisayo phakathi kukasodolophu nabasebenzi beli ziko.

“Usodolophu ukhuphe umyalelo oya kobambele njengomlawuli wesixeko uPeter Neilson ukuba lo mba mawuqwalaselwe ngokukhawuleza,” utsho uMniki.

Umsebenzi ongafunanga kuchazwa kuba esoyika ukuxhatshazwa uthe: “Usodolophu uye wasicenga ukuba sibuyele emsebenzini, ethembisa ngokulunga kwezinto ngokukhawuleza, uthe kuzokwenziwa uhlengahlengiso ngeliqinisekisa ukuba abasebenzi bafumana iziqinisekiso zengqesho kude kuhlale ibhunga ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kule nyanga”.

Ethetha nabasebenzi kwiiofisi zeli ziko, uBobani ubonakalise ukubangqwabalala ngakumagosa kamasipala esithi, “Ayamkelekanga into yokusokola kwabahlali ngenxa yabantu abangawuthatheli ngqalelo umsebenzi wabo”.

Usodolophu ucele uxolo ngolibaziseko kuluntu oluchaphazelekileyo ngokuvalwa kweli ziko. Abasebenzi bagrogrise ngelithi ukuba usodolophu ubabethe ngemf’iphindiwe bazokuphinda esezolo.